Chris­ter Sjögren upp­re­par suc­cén

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EIREFELT 0721-91 12 67 ma­lin.eirefelt@hn.se

Mis­sa­de du ”I ju­le­tid”-tur­nén med Chris­ter Sjögren i vint­ras? Det var du in­te en­sam om. Nu kom­mer de till­ba­ka.

”I ju­le­tid” är en jul­kon­sert­tur­né som har fun­nits i 15 år där Mag­nus Johansson, Mar­cos Ube­da åker och en so­list be­sö­ker många kyr­kor i Sve­ri­ge.

2016 följ­de Chris­ter Sjögren med på tur­nén och 25 no­vem­ber gjor­de de två ut­sål­da jul­kon­ser­ter i Vin­bergs kyr­ka i Fal­ken­berg.

– 2015 ha­de in­tres­set för ”I ju­le­tid” va­rit sva­la­re, men 2016 sa tu­rist­by­rån att det ha­de kun­nat bli tre ut­sål­da kon­ser­ter för att in­tres­set för Chris­ter Sjögren var så stort, sä­ger Vinberg-ljung­bys kan­tor Mats Bör­jes­son, vars kör Go­spel Bliss har sjung­it med ”I ju­le­tid” i snart tio år.

I GO­SPEL BLISS fanns det de­la­de me­ning­ar om den folk­kä­re ar­tis­ten Chris­ter Sjögren in­för kon­ser­ter­na.

– Det är ing­en hem­lig­het att Chris­ter Sjögrens mu­sik in­te är den vi tyc­ker om mest att lyss­na på el­ler sjunga. Men det blev en så­dan succé. När vi sjöng ”I lo­ve Eu­ro­pe” bör­ja­de folk klap­pa hän­der och det blev jät­te­ro­ligt, sä­ger Mats Bör­jes­son.

På för­hand ha­de de bli­vit för­var­na­de om att Chris­ter Sjögren var gans­ka till­ba­kadra­gen.

– Vi ha­de fått hö­ra att han gär­na drar sig un­dan. Så blir det kanske när man är så po­pu­lär men det märk­tes i Vinberg, det var in­te den ro­li­gas­te kon­ser­ten vi har va­rit med på – det är san­ning­en. Han var di­stan­se­rad, in­te som de and­ra so­lis­ter­na som bru­kar va­ra med.

8 JA­NU­A­RI, mer än en må­nad se­na­re, kom tur­nén till­ba­ka till Hal­land. Då upp­träd­de tri­on i Kung­sä­ter kyr­ka i Var­berg och det gjor­de även Go­spel Bliss.

– Då var Chris­ter Sjögren en helt an­nan. De tre ha­de väl vux­it ihop. De satt hem­ma hos mi­na för­äld­rar och åt lunch. Mar­cos Ube­da sa att Chris­ter ald­rig kun­de slu­ta pra­ta om hur god min mam­mas mat var, sä­ger Mats Bör­jes­son.

TRI­ON AVVERKADE DRYGT 60 spel­ning­ar 2016. Tur­nén ver­kar in­te ha tröt­tat ut den 67-åri­ga so­lis­ten.

I år gör han om tur­nén igen. Tri­on har sam­ma sam­man­sätt­ning, men lo­var nya me­lo­di­er och ar­range­mang.

Bild: PE­TER KNUTSON

ÅTERVÄNDER. 1 december kom­mer ”I ju­le­tid” till Vin­bergs kyr­ka och 7 ja­nu­a­ri kom­mer tri­on till Kung­sä­ter kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.