Dags att lyf­ta loc­ken från de svå­ra frå­gor­na

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

En­sam­het är en stor del av att va­ra ad­op­te­rad. Det me­nar Han­na Wal­lensteen, en av de med­ver­kan­de i Os­mond Ka­rims do­ku­men­tär ”De en­sam­ma” som ny­li­gen sän­des på SVT. Här får ett an­tal nu vux­na per­so­ner be­rät­ta om si­na er­fa­ren­he­ter av att va­ra ad­op­te­ra­de i Sve­ri­ge. Forsk­ning­en har re­dan må­lat upp en mörk bild av de ad­op­te­ra­des livs­ö­den med bland an­nat ar­bets­lös­het, dro­goch al­ko­hol­miss­bruk och tre­dubb­la själv­mords­siff­ror. Det är skräm­man­de sta­tistik, men vad sä­ger män­ni­skor­na i Ka­rims do­ku­men­tär när de själva får sät­ta ord på si­na tan­kar?

TATIANA HÅKANSSON BESKRIVER hur bil­den av den ad­op­te­ra­de som ett över­gi­vet barn som räd­dats till det tryg­ga Sve­ri­ge in­te stäm­mer – li­vet i Sve­ri­ge är långt ifrån all­tid tryggt för de som kom­mit hit. Även om det finns en ovil­ja att va­ra en del av den ne­ga­ti­va sta­tisti­ken så kan al­la del­ta­ga­re i ”De en­sam­ma” vitt­na om ut­an­för­skap, ra­sism och psy­kisk ohäl­sa. De är al­la ak­ti­va i frå­gan om ad­op­tion på oli­ka sätt och här finns en kri­tik och svär­ta som säl­lan synts ti­di­ga­re i frå­gan. Martin Öberg kon­sta­te­rar att ad­op­tion märk­ligt nog har va­rit en frå­ga där de ad­op­te­ra­de själva in­te har bju­dits in i sam­ta­let. Där­för är det skönt att se des­sa mo­di­ga män­ni­skor be­rät­ta si­na käns­li­ga och vik­ti­ga histo­ri­er un­der en tim­mes tid.

”Vi be­hö­ver pra­ta mer om det här äm­net och det är främst de ad­op­te­ra­de själva som ska få or­det.”

En som får myc­ket ut­rym­me i do­ku­men­tä­ren är Ca­ro­li­na Skyld­berg, som ti­digt kom från Colom­bia till Sve­ri­ge. Det brän­ner ibland till mel­lan Ca­ro­li­na och hen­nes för­äld­rar, som ock­så får kom­ma till tals och be­rät­ta om si­na tan­kar. I vux­en ål­der val­de Ca­ro­li­na att en­sam re­sa till­ba­ka och för förs­ta gång­en fick hon träf­fa sin bi­o­lo­gis­ka mam­ma. Det blev ett vik­tigt steg på många sätt: in­te minst upp­lev­de Ca­ro­li­na att hon för förs­ta gång­en i li­vet gjor­de nå­got helt för sin egen skull, efter att i al­la år ha kom­pro­mis­sat och an­pas­sat sig efter and­ra.

Vi be­hö­ver pra­ta mer om det här äm­net och det är främst de ad­op­te­ra­de själva som ska få or­det. Loc­ken mås­te lyf­tas från de svå­ra frå­gor­na.

DET GÄL­LER ÄVEN äm­net själv­mord, som be­hand­las i SVT:S ”30 liv i vec­kan” som ha­de pre­miär i tors­dags. Pro­gram­le­dar­na An­ne Lund­berg och So­fia He­lin har varsitt per­spek­tiv på äm­net: An­nes far val­de att ta sitt liv, So­fia har va­rit de­pri­me­rad och själv­de­struk­tiv. Ge­nom mö­ten med över­le­van­de och ef­ter­le­van­de vill de lyf­ta äm­net och ta död på för­do­mar och my­ter kring själv­mord. Pa­rol­len är att det all­tid är bätt­re att vå­ga pra­ta än att tys­ta ner och hop­pas att det hems­ka för­svin­ner. Det är ett he­der­värt ini­ti­a­tiv där in­ter­vju­er med fors­ka­re och ex­per­ter var­vas med per­son­li­ga be­rät­tel­ser om sorg, skuld och de­spe­ra­tion. ”De en­sam­ma” be­rör­de mig mer, men bå­da pro­gram­men är vik­ti­ga och väl vär­da att se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.