Inga Åle­ni­us har av­li­dit

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Skå­de­spe­la­ren Inga Åle­ni­us har av­li­dit efter en tids sjuk­dom, skri­ver Da­gens Ny­he­ter. Hon blev 78 år.

Inga Åle­ni­us med­ver­ka­de i ett 40tal film- och tv-pro­duk­tio­ner. För den sto­ra publi­ken var hon mest känd för si­na bi­rol­ler, bland an­nat som Maid i Ras­kens och Li­sen i Fan­ny och Alex­an­der.

– MAM­MA TYCK­TE att höjd­punk­ter­na i kar­riä­ren var när hon ar­be­ta­de med Nils Pop­pe och Ing­mar Berg­man. Att med­ver­ka i Fan­ny och Alex­an­der sa­de hon var fan­tas­tiskt. Hon äls­ka­de sitt yr­ke och att ar­be­ta med män­ni­skor på det sät­tet som man gör där, sä­ger hen­nes dot­ter Cat­hri­ne Åle­ni­us till DN.

I en in­ter­vju med Helsing­borgs Dag­blad 2013 be­rät­ta­de Åle­ni­us att rol­len som satt dju­past spår var den som Astrid i tv-lång­kö­ra­ren Hem till byn.

– Jag har växt upp och åld­rats med Astrid. Jag var 30 år när förs­ta av­snit­tet spe­la­des in och 60 år i det se­nas­te, sa­de hon.

INGA ÅLE­NI­US väx­te upp i Gam­la stan i Stock­holm och ut­bil­da­des vid Norr­kö­pings stads­tea­ters elev­sko­la. Hon spe­la­de i fle­ra scen­upp­sätt­ning­ar runt om i lan­det, som på Folk­te­a­tern i Gö­te­borg och i lust­spe­len på Fred­riks­dalste­a­tern i Helsing­borg.

Det var även i Helsing­borg som Åle­ni­us till­bring­a­de sin sis­ta tid, bland an­nat med en roll i I sis­ta mi­nu­ten på Stads­tea­tern till­sam­mans med Eva Ryd­berg.

Sin sis­ta tv-roll gjor­de hon i ett av­snitt av Fi­nas­te fa­mil­jen i fjol..

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.