Bi­o­som­mar: upp­föl­ja­re, emo­ji­sar och tul­pa­ner

FILM: MÅNGA VAL OM MAN VÄL­JER BIOSALONGEN FRAM­FÖR STRAN­DEN

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MIRANDA SIGANDER/TT

Trai­lern till som­marak­tu­el­la The mum­my bju­der på ex­plo­sio­ner, trub­bel i kryp­tan och en sed­van­ligt välträ­nad och slät Tom Cru­i­se. Hans roll­fi­gur rå­kar väc­ka den mu­mie som so­ver – stort miss­tag – och snart ver­kar he­la värl­dens öde stå på spel.

– THE MUM­MY blir in­tres­sant, även om Tom Cru­i­se in­te är den publik­dra­ga­re han en gång var. Var­je gång han gör nå­got som in­te är Mis­sion: Im­possib­le ser vi att det går li­te säm­re. Men The mum­my är än­då en ny­in­spel­ning av ett väl­känt va­ru­mär­ke, sä­ger An­na Schön­beck, film­sät­ta­re på Fol­kets hus och par­kers bi­o­gra­fer.

Just ex­plo­sio­ner, väl­kän­da va­ru­mär­ken och slät­hy­a­de gam­la film­stjär­nor är på­lit­lig sta­pel­va­ra när stor­films­sä­song­en drar igång. I vec­kan dy­ker det kanske sko­ji­gas­te Mar­vel­gäng­et, Gu­ar­di­ans of the ga­laxy, upp igen. Den förs­ta fil­men om det ud­da su­per­hjälte­gäng­et blev en oväntad hit 2014 och nu är för­vänt­ning­ar­na sto­ra på upp­föl­ja­ren.

– Den blir det nog ett stort tryck på, lik­som Trans­for­mers och Pi­ra­tes-fil­men, som kom­mer se­na­re i som­mar. Det är fil­mer med stor mark­nads­fö­ring och en gi­ven publik, sä­ger An­na Schön­beck.

Hon lyf­ter ock­så fram tit­lar som Bay­watch och Won­der wo­man.

– Det är bra som­mar­fil­mer men de blir kanske inga lång­kö­ra­re.

Som mot­vikt till al­la su­per­hjäl­tar och me­ga­bud­ge­tar finns mind­re ko­me­di­er, som Gol­die Hawns och Amy Schu­mers Tjej­re­san. Och så det ro­man­tis­ka dra­mat Tul­pan­fe­ber med Ali­cia Vi­kan­der. – En bra ro­man­tisk ko­stym­film är en po­ten­ti­ell lång­kö­ra­re, som för­ra årets Li­vet efter dig. Den bör­ja­de svagt men väx­te för var­je vec­ka och höll i sig än­da till hös­ten. Det be­hövs ock­så i ut­bu­det.

Kan Tom Cru­i­se loc­ka mas­sor­na till bi­o­gra­fer­na fort­fa­ran­de? Blir Ali­cia Vi­kan­ders Tul­pan­fe­ber årets ro­man­tis­ka dra­ma? Och ska Rid­ley Scott re­ta upp al­la gam­la Ali­en-fans än­nu en gång? Många frå­gor vän­tar på svar när stor­films­sä­song­en änt­li­gen drar i gång.

har gått all­ra bäst när hös­ten nal­kas åter­står att se. I topp kom­mer sä­ker­li­gen Dum­ma mej 3 att lig­ga ef­tersom ani­me­ra­de barn­filmsupp­föl­ja­re bru­kar gå bra. Men för­vänt­ning­ar­na är ock­så sto­ra på Rid­ley Scotts Pro­met­heusupp­föl­ja­re, trots att den förs­ta fil­men i den nya Ali­en-tri­lo­gin väck­te så­dant ur­sin­ne bland en del fans. – Den tror jag kom­mer att gå väl­digt bra, sä­ger An­na Schön­beck.

NY DEL . Rid­ley Scotts Ali­en – co­ve­nant är upp­föl­ja­ren till Pro­met­heus, och den and­ra de­len i den ut­lo­va­de tri­lo­gi som i Ali­en-uni­ver­sum kro­no­lo­giskt lig­ger

BLÅGUL SKÅDESPELARE. Ali­cia Vi­kan- der i det ro­man­tis­ka dra­mat Tul­pan- fe­ber får pre­miär i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.