”Att chan­sa blir allt mer van­ligt”

Rus­ning till kör­kort får fler att prö­va lyc­kan oför­be­red­da

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Vår och för­som­mar är hög­sä­song för al­la kör­korts­sug­na som pro­var sin lyc­ka med upp­kör­ning­en.

Och fort ska det gå – nu tar allt fler au­to­mat­kör­kort och chan­sar hell­re än är or­dent­ligt för­be­red­da vid förs­ta för­sö­ket.

– Det är gans­ka högt tryck nu och det blir det of­ta in­på som­ma­ren. Det är många som kom­mer på att nu är det som­mar och nu vill jag ha kör­kort, sä­ger Mar­cus Jakobsson, tra­fiklä­ra­re på Umeå-vän­näs Tra­fik­sko­la.

Som­ma­ren har länge va­rit hög­sä­song för att ta kör­kort. Men kom­bi­na­tio­nen kör­korts­sä­song för al­la be­hö­rig­he­ter och mins­kad be­man­ning på Tra­fik­ver­ket innebär risk för långa vän­te­ti­der. Un­der vå­ren ar­be­tar myn­dig­he­ten där­för för att mins­ka be­last­ning­en, ex­em­pel­vis har man ex­traöp­pet på hel­ger och kväl­lar.

– Vi gör en stor sats­ning in­för var­je som­mar för att mins­ka ris­ker­na för långa vän­te­ti­der. För­ra året upp­ma­nan­de vi även kör­kort­s­ta­ga­re att kom­ma in även un­der vå­ren. Vi märk­te att man lyss­na­de på vår re­kom­men­da­tion, sä­ger Yl­va Lun­din, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Tra­fik­ver­ket Fö­rar­prov.

Allt fler av aspi­ran­ter­na väl­jer ock­så att ta au­to­mat­kör­kort, en­ligt upp­gif­ter från Tra­fik­ver­ket. Kör­sko­lor runt om i lan­det har ock­så märkt av det öka­de in­tres­set, en­ligt en rund­ring­ning som TT har gjort.

De främs­ta skä­len är att ele­ver­na upp­le­ver det som enkla­re och att det går snab­ba­re än att ta ett ma­nu­ellt kör­kort. Det gäl­ler även på tra­fik­sko­lan i Umeå där den förs­ta au­to­mat­bi­len är på in­gång nu i maj.

–Vi har fak­tiskt in­te haft det ti­di­ga­re. Men vi mär­ker av den här tren­den ock­så såklart, sä­ger Mar­cus Jakobsson.

Det är ock­så allt fär­re som kla­rar att ta kör­ko­ret på förs­ta för­sö­ket. I snitt kla­rar de all­ra fles­ta pro­vet på två för­sök, men det finns en ökad trend där an­de­len som står för mer än ett om­prov ökar, en­ligt Tra­fik­ver­ket.

En un­der­sök­ning från VTI (Väg- och tra­fik­forsk­nings­in­sti­tu­tet) pe­kar på att den van­li­gas­te or­sa­ken är att pro­vet un­derskat­tas, sam­ti­digt som den eg­na för­må­gan över­skat­tas.

– Att chan­sa blir allt mer van­ligt. Blir man un­der­känd tar man det in­te spe­ci­ellt hårt, ut­an tar näs­ta upp­kör­nings­tid så fort det går, ut­an att öva spe­ci­ellt myc­ket emel­lan, sä­ger Be­rit Johansson, för­bunds­ord­fö­ran­de för Sve­ri­ges Tra­fik­sko­lors Riks­för­bund.

– Det är säll­synt, men det har fö­re­kom­mit att test av­bru­tits di­rekt för att man in­te ens kun­nat bac­ka ut bi­len. Kör­kort är nå­got att pla­ne­ra in­för ef­tersom det in­te en­bart är pro­ven som ska av­kla­ras, syf­tet är trots allt att bli en sä­ker fö­ra­re för res­ten av li­vet.

En an­nan för­kla­ring är att ut­bild­ning­en är krä­van­de och kan lätt bli en eko­no­misk på­frest­ning, me­nar Mar­cus Jakobsson.

– Jag tror att fler pro­var att kö­ra upp privat, fast man kanske in­te är re­do för det. De vill för­sö­ka kom­ma ur det på ett bil­ligt sätt, när det egent­li­gen kanske är kva­li­te­ten som är det vik­ti­gas­te i slutän­dan.

El­la Sund­ström/tt

prov i myc­ket god tid.

Bo­ka pro­vet när du är en bit fram i ut­bild­ning­en, minst sex vec­kor fö­re. Vän­ta in­te med att bo­ka till sis­ta stund!

På tra­fik­ver­ket.se kan du bo­ka prov­ti­der. Bok­nings­lä­get för­änd­ras, så det kan lö­na sig att åter­kom­ma. Tänk på att det kan fin­nas prov­ti­der på and­ra or­ter.

Kom väl för­be­redd så ökar möj­lig­he­ten att kla­ra pro­vet.

KÄLLA: TRA­FIK­VER­KET FOTO: FRED­RIK PERS­SON/TT

Många chan­sar. Allt fler tar au­to­mat­kör­kort och chan­sar hell­re än är or­dent­ligt för­be­red­da vid förs­ta för­sö­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.