Xi till Trump: Ta det lugnt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

KOREA. Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping har i ett te­le­fon­sam­tal med sin Usa-kol­le­ga Do­nald Trump ma­nat till för­sik­tig­het kring Nord­ko­rea.

– Ki­na hop­pas att al­la in­blan­da­de kan iakt­ta åter­håll­sam­het, sa­de Xi en­ligt en kom­mu­niké från Ki­nas ut­ri­kes­de­par­te­ment.

USA:S han­gar­far­tyg Carl Vin­son an­län­der vilken dag som helst till om­rå­det. Och i dag fi­rar Nord­ko­rea 85 år se­dan ar­méns grun­dan­de – ett eve­ne­mang som ex­per­ter be­fa­rar kan in­ne­hål­la nya prov­skjut­ning­ar av ro­bo­tar. (TT-AFP)

FOTO: AP

Hang­ar­far­ty­get USS Carl Vin­son är på väg mot Ko­re­a­halvön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.