Lång från­va­ro vid psy­kisk ohäl­sa

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

HÄLSA. Sjuk­skriv­ning­ar till följd av psy­ki­a­tris­ka di­a­gno­ser är 70 pro­cent läng­re än för al­la and­ra sjuk­skriv­ning­ar. Ris­ken att bli sjuk­skri­ven igen är dess­utom 22 pro­cent hög­re för dem med psy­ki­a­tris­ka di­a­gno­ser, en­ligt en rap­port från För­säk­rings­kas­san som SR Ekot ta­git del av.

Per­so­ner med bi­po­lär sjuk­dom, schi­zo­fre­ni el­ler de­mens är de som har längst sjuk­skriv­ning­ar. Den störs­ta och snab­bast väx­an­de di­a­gnos­grup­pen är ”an­pass­nings­stör­ning­ar och re­ak­tio­ner på svår stress”. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.