I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

GENÈVE. Givar­kon­fe­rens om den hu­ma­ni­tä­ra si­tu­a­tio­nen i Je­men, FN:S ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Gu­ter­res och ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström (S) del­tar.

SVALBARD. Nor­dis­ka mi­nister­rå­det för kul­tur sam­las. Kul­tur­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke (MP) del­tar.

KU. För­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist (S) frå­gas ut.

TERRORFINANSIERING. Fi­nans­mark­nads­mi­nis­ter Per Bolund (MP) kom­men­te­rar gransk­ning om pen­ning­tvätt och fi­nan­sie­ring av terrorism.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.