En bland­ning av lugn och sti­mu­lans i lokalerna

Hallands Nyheter - - Hälsa - MA­RIA BACKMAN 031-62 40 00

På Saab har man fun­nit ett sätt att kom­ma runt det öpp­na kon­tors­land­ska­pets nack­de­lar med stör­ning­ar och av­brott.

– Vi bör­ja­de pla­ne­ra för det här för drygt tre år se­dan. Vi vil­le gö­ra nå­got nytt, in­te minst för att lät­ta­re kun­na re­kry­te­ra folk, och sam­ti­digt spa­ra hy­res­kost­nad, be­rät­tar An­ders Lin­der, af­fär­sen­hets­chef för Saabs ra­dar­sy­stem.

MED ETT aktivitetsbaserat ar­bets­sätt har man ve­lat ska­pa en at­trak­ti­va­re ar­bets­plats, sam­ti­digt som man vill sam­la per­so­na­len som ti­di­ga­re va­rit ut­spridd bå­de på fle­ra vå­nings­plan och i and­ra bygg­na­der.

An­ders Lin­der beskriver hur de strä­vat efter en bland­ning av bå­de lugn och ro och sti­mu­lans.

• I det grö­na om­rå­det går man runt, pra­tar, och det finns även sitt­plat­ser för de som vill.

• I de oran­ge och rö­da zo­ner­na för­vän­tas det va­ra tys­ta­re, mer ar­bets­ro.

• I bib­li­o­teks­zo­ner­na är det tyst, te­le­fo­ner­na ska va­ra av­stäng­da.

– Vi har väl­digt snyg­ga lo­ka­ler nu. Fak­tum är att vi an­vän­de störs­ta de­len av peng­ar­na vi spa­ra­de i hy­res­kost­nad för att ska­pa bra mil­jö­er. Men vi tror ald­rig att vi blir fär­di­ga med det här. Bå­de or­ga­ni­sa­tio­nen och män­ni­skor­na som in­går i den är ju le­van­de.

An­ders Lin­der drar en pa­ral­lell till upp­le­vel­sen av ska­pan­det av de gam­la kon­tors­land­ska­pen för 20-30 år se­dan.

– Då gick man ifrån sitt eg­na rum, fick slu­ta med sin ra­dio och lik­nan­de.

I dag, när det ak­ti­vi­tets­ba­se­ra­de ar­bets­sät­tet in­förs, hand­lar det om att ge upp det eg­na skriv­bor­det. Hur till­go­do­ser man de som har be­hov av en egen vrå?

AN­DERS LIN­DER STICKER in­te un­der stol med att al­la med­ar­be­ta­re in­te de­lar hans en­tu­si­asm.

– Vi är en stor or­ga­ni­sa­tion och här finns män­ni­skor med oli­ka be­hov. Vi män­ni­skor har ju al­la en ten­dens att vil­ja sit­ta på sam­ma plats vid mat­bor­det hem­ma, el­ler par­ke­ra bi­len på sam­ma stäl­le på Ica.

– Själv har jag haft en väl­digt låg trös­kel, in­te minst ef­tersom jag re­ser myc­ket i job­bet. Men jag har med­ar­be­ta­re som tyc­ker det har va­rit rik­tigt job­bigt. Vi har lot­sat in dem som be­hövt det och för­sökt till­go­do­se många be­hov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.