Fak­ta: Bra kon­tors­land­skap

Hallands Nyheter - - Hälsa -

* In­för ljud­löst som stan­dard­lä­ge på mo­bi­ler och da­to­rer.

* Däm­pa lju­det. An­vänd mat­tor och lju­dab­sor­ben­ter. Pla­ce­ra in­te ljud­käns­li­ga med­ar­be­ta­re i hörn som in­te är aku­stik­pla­ne­ra­de. Där stud­sar lju­det och mil­jön blir stö­kig.

* Se över be­lys­ning, ven­ti­la­tion och tem­pe­ra­tur.

* Ha god till­gång på mö­tes­rum och tys­ta rum.

* Ha se­pa­ra­ta rum för mo­bil­sam­tal. Gå un­dan när du ska ringa el­ler blir upp­ringd så att du in­te stör kol­le­gor­na.

* Stäng av push­no­ti­ser i mejl och mo­bil.

* Låt med­ar­be­tar­na bli del­ak­ti­ga när or­ga­ni­sa­tio­nen tar fram för­håll­nings­reg­ler och upp­da­te­ra dem re­gel­bun­det.

* Pla­ce­ra med­ar­be­ta­re med störst be­hov av lugn i den lug­nas­te de­len av kon­to­ret. (Käl­lor: Stress­forsk­nings­in­sti­tu­tet, Stock­holms uni­ver­si­tet, Hand­bo­ken Work­ful­ness.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.