Kul pratshow om ve­ten­skap

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Den ame­ri­kans­ke pro­gram­le­da­ren, ko­mi­kern, skå­de­spe­la­ren och för­fat­ta­ren Bill Nye fo­ku­se­rar på si­na fa­vo­ritäm­nen tek­nik och ve­ten­skap i nya pratsho­wen ”Bill Nye sa­ves the world”. I sitt la­bo­ra­to­ri­um får han be­sök av ex­per­ter och kän­di­sar för att pra­ta om ve­ten­skap­li­ga äm­nen som på­ver­kar vå­ra var­dags­liv. Han tes­tar te­o­ri­er, av­slö­jar my­ter och nö­jer sig in­te med mind­re än ve­ten­skap­li­ga san­ning­ar. Till sin hjälp har han ock­så fy­ra kor­re­spon­den­ter. NETFLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.