Lar­ma­de om fel på tåg in­nan olyc­kan

TÅGOLYCKA: Nat­ten mot tis­dag spå­ra­de ett gods­tåg med frä­tan­de väts­ka ur vid Get­terö­bron. Tra­fik­ver­ket lar­ma­des om tåg­fel mi­nu­ter­na in­nan, men val­de att kö­ra vi­da­re i sänkt has­tig­het.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MATILDA CARLSTRÖM matilda.carlstrom@hn.se PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Tå­get som spå­ra­de ur vid Get­terö­bron un­der nat­ten till tis­da­gen in­ne­höll frä­tan­de natri­um­hyd­rox­id och kör­des av Green Car­go. Vid 01.30 kom ett larm till Tra­fik­ver­ket om varm­gång, vil­ket in­ne­bar att en hju­lax­el var för varm. Tå­get be­fann sig då i Värö.

VID SAM­TAL MEL­LAN lok­fö­ra­ren och Tra­fik­ver­ket gjor­des be­döm­ning­en att det skul­le gå bra att kö­ra vi­da­re med sänkt has­tig­het. Pla­nen var att stäl­la un­dan tå­get på ban­går­den vid Var­bergs sta­tion för att kon­trol­le­ra pro­ble­met.

– Vi gjor­de be­döm­ning­en ut­i­från att det in­te är nå­gon bra idé att ha en vagn med det in­ne­hål­let stå­en­de ute på lin­jen. Vi tyck­te det var vik­tigt att kom­ma bort från spå­ret så att det in­te var i vägen för an­nan tra­fik. Med fa­cit på hand kan man ju se att det in­te gick, sä­ger Bengt Olsson, press­chef på Tra­fik­ver­ket.

NIO MI­NU­TER EF­TER att lar­met kom, 01.39, spå­ra­de tå­get ur.

– Tå­get gick då i 10 kilo­me­ter i tim­men, så det var ju väl­digt låg has­tig­het, sä­ger So­ha­na Jo­sefs­son, mark­nad- & kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör på Green Car­go.

Tå­get skul­le kö­ra från Gö­te­borg till Helsing­borg och be­stod av to­talt 28 vag­nar. Fy­ra av vag­nar­na in­ne­höll det frä­tan­de äm­net natri­um­hyd­rox­id, även kal­lat lut.

– Av de fy­ra vag­nar­na är det tre som lig­ger i di­ket. En av des­sa vag­nar är kvar på spå­ret, men har en hju­lax­el som är ur spå­ret, sa­de So­ha­na Jo­sefs­son un­der tis­da­gen.

Väts­kan läck­te ald­rig ut ur vag­nar­na. En­ligt Tra­fik­ver­ket finns sär­skil­da ru­ti­ner gäl­lan­de tåg med far­ligt gods.

– Man kan läg­ga trans­por­ter­na

på tider när det in­te går någ­ra per­son­tåg. Tit­tar man på sta­tisti­ken så är tåg ett väl­digt sä­kert trans­port­sätt, sä­ger Bengt Olsson.

PÅ TIS­DAGS­KVÄL­LEN KOM in­for­ma­tion från Tra­fik­ver­ket an­gå­en­de bärg­nings­ar­be­tet.

– Först mås­te en väg byg­gas så att man kan kom­ma fram med bärg­nings­for­don för att lyf­ta vag­nar­na, sä­ger Ul­ri­ka Karls­son, press­kom­mu­ni­ka­tör på Tra­fik­ver­ket.

Dess­utom mås­te un­der­la­get för­stär­kas så att det in­te sjun­ker un­dan när man lyf­ter tåg­vag­nar­na.

Men in­nan man bog­se­rar bort vag­nar­na mås­te de töm­mas på väts­ka.

– Man får bor­ra upp nya hål ef­tersom de or­di­na­rie öpp­ning­ar­na in­te är till­gäng­li­ga, sä­ger Ul­ri­ka Karls­son.

EX­AKT HUR VÄTS­KAN ska han­te­ras fanns det inga upp­gif­ter om på tis­dags­kväl­len.

Bärg­nings­ar­be­tet kom­mer att på­bör­jas först på ons­da­gen. Och det kom­mer att ta tid.

– Ar­be­tet kom­mer på­gå minst en vec­ka, me­nar Ul­ri­ka Karls­son.

Un­der ons­dags­mor­go­nen öpp­nas ett spår för­bi Var­berg för tåg som går i bå­da rikt­ning­ar­na mel­lan Gö­te­borg och Halm­stad samt vi­da­re sö­derut, en­ligt Tra­fik­ver­ket.

– De upp­gif­ter­na jag fått är att gods­tå­gen pri­o­ri­te­ras, sä­ger Ul­ri­ka Karls­son.

ETT NYTT SÅ kal­lat sam­ver­kansmö­te, med Tra­fik­ver­ket och be­rör­da tra­fik­bo­lag, kom­mer ske på ons­da­gen klockan 11.

”Först mås­te en väg byg­gas så att man kan kom­ma fram med bärg­nings­for­don för att lyf­ta vag­nar­na”

UL­RI­KA KARLS­SON

press­kom­mu­ni­ka­tör, Tra­fik­ver­ket

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

LUT PÅ LUT. Gods­tå­get in­ne­höll natri­um­hyd­rox­id, mer känt som lut. Nå­got som un­der tis­da­gen gav chans för många att hit­ta på den ro­li­gas­te ord­vit­sen.

BOGSERING. Ar­be­tet med att bog­se­ra bort gods­vag­nar­na på­bör­jas i dag. En pro­vi­so­risk väg (hö­gar­na på väns­ter si­da om spå­ret) ska byg­gas för att un­der­lät­ta ar­be­tet.

Bil­der: AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.