Av­hopp av Sd­topp lo­kalt

Vice ord­fö­ran­de för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Fal­ken­berg, Ulf Jo­hans­son, har valt att läm­na par­ti­et. Där­med und­gick han ett tro­ligt be­slut i par­ti­sty­rel­sen om ute­slut­ning.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Håkan Berg­ström 010-471 52 67 ∙ hakan.bergstrom@hn.se

Ulf Jo­hans­son, vice ord­fö­ran­de för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Fal­ken­berg, var på väg att ute­slu­tas ur par­ti­et. Men han har valt att själv läm­na par­ti­et. En an­nan lo­kal Sd-med­lem, Lou­i­se Ek­strand, har ute­slu­tits.

Och för att yt­ter­li­ga­re kom­plet­te­ra rö­rig­he­ten in­om par­ti­et lo­kalt, så val­de Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas par­ti­sty­rel­se i mån­dags att ute­slu­ta en an­nan med­lem i Fal­ken­berg: Lou­i­se Ek­strand, SD:S le­da­mot i Fal­ken­bergs so­ci­al­nämnd, tving­as läm­na par­ti­et.

Och även om bå­de Jo­hans­son och Ek­strand upp­ger att de mest kän­ner en lätt­nad över att va­ra bor­ta från par­ti­et, så rör det sig om två med­lem­mar som stått på helt oli­ka si­dor i den stund­tals splitt­ra­de lo­kalav­del­ning­en i Fal­ken­berg. Ulf Jo­hans­son först: – Det är klart att jag in­te be­ta­lar 200 kro­nor i med­lems­av­gift till ett par­ti som in­te vill ha mig som med­lem, sä­ger Ulf Jo­hans­son.

SAM­TI­DIGT SÄ­GER HAN att han in­te har ta­git ställ­ning till frå­gan om han ska av­gå från för­tro­en­de­upp­dra­get som en av Fal­ken­bergs kom­mun­re­vi­so­rer. Han an­ser att han skul­le kun­na sit­ta kvar där som ”po­li­tisk vil­de”, ut­an par­ti­till­hö­rig­het, även om han är ut­sedd på ett sve­ri­ge­de­mo­kra­tiskt man­dat.

Han är skarp i to­nen mot par­ti­et, och me­nar att SD ve­lat ute­slu­ta ho­nom för hans fri­språ­kig­het om att det fö­re­kom­mer ra­sism in­om par­ti­et. Ulf Jo­hans­son ex­emp­li­fi­e­rar ock­så med hur han och ord­fö­ran­de Sa­ra-le­na Bjälkö på ett lo­kal­mö­te starkt re­a­ge­ra­de när en med­lem ställ­de frå­gan till den gäs­tan­de riks­po­li­ti­kern Kent Eke­roth: ”När blir det skott­peng­ar på mus­li­mer?”

– Att jag skul­le ute­stäng­as på grund av mi­na eko­no­mis­ka af­fä­rer är ett svep­skäl, sä­ger Ulf Jo­hans­son som bakom sig har ett ti­o­tal fö­re­tags­kon­kur­ser, en dom för bok­fö­rings­brott och en skuld hos kro­no­fog­den på ett par mil­jo­ner.

– Men det är na­tur­ligt­vis en be­fri­el­se att läm­na par­ti­et, så att jag slip­per föl­ja de­ras dik­ta­to­ris­ka kom­mu­ni­ka­tions­plan som bland an­nat in­ne­bär att man ut­åt in­te får kri­ti­se­ra and­ra par­ti­med­lem­mar. Jag är fri att sä­ga vad jag vill, sä­ger Ulf Jo­hans­son.

Sam­ti­digt be­to­nar Ulf Jo­hans­son att han in­te har någon­ting otalt med övri­ga sty­rel­sen för SD i Fal­ken­berg, där han va­rit vice ord­fö­ran­de i ett nä­ra sam­ar­be­te med ord­fö­ran­de Sa­ra-le­na Bjälkö. Par­ti­et har lo­kalt präg­lats av in­ter­na stri­dig­he­ter, där sty­rel­sen bland an­nat tog det ovan­li­ga be­slu­tet att ute­stänga fy­ra med­lem­mar från lo­ka­ler­na ef­tersom de an­sågs stö­ra ord­ning­en.

LOU­I­SE EK­STRAND, SOM i mån­dags ute­slöts ur par­ti­et, är dä­re­mot en av dem som kraft­fullt kri­ti­se­rar SD:S lo­ka­la led­ning i Fal­ken­berg.

– Jag tar det med en klackspark att jag är ute­slu­ten. För det går än­då in­te att ar­be­ta in­om SD Fal­ken­berg ef­tersom den helt och hål­let styrs av Sa­ra-le­na Bjälkö i nä­ra sam­ar­be­te med Ulf Jo­hans­son. Det är en en­per­sons­för­e­ning där man in­te tillåts att fritt tän­ka, tyc­ka el­ler läm­na eg­na för­slag, sä­ger Ek­strand.

Så­vitt hon vet har hen­nes ute­slut­ning mo­ti­ve­rats av att hon skul­le ha tra­kas­se­rat and­ra med­lem­mar, vil­ket hon för­ne­kar.

– Jag skul­le ha sva­rat till SD centralt och gett min syn, men jag ha­de in­te möj­lig­het ef­tersom jag först ha­de pro­blem med da­torn och se­dan blev svårt sjuk, sä­ger Lou­i­se Ek­strand.

Tro­li­gen be­gär hon själv att få läm­na upp­dra­get i so­ci­al­nämn­den, i syn­ner­het som hen­nes sjuk­dom gjort att hon än­då in­te kun­nat när­va­ra vid de se­nas­te mö­te­na.

SA­RA-LE­NA BJÄLKÖ, ord­fö­ran­de för SD i Fal­ken­berg, vill just nu in­te kom­men­te­ra kon­se­kven­ser­na av Ulf Jo­hans­sons av­hopp. Hon me­nar att det fort­fa­ran­de finns vis­sa frå­ge­tec­ken som be­hö­ver rä­tas ut, och till dess är han i al­la fall for­mellt på pap­pe­ret vice ord­fö­ran­de, en­ligt Bjälkö.

Lou­i­se Ek­strands ute­slut­ning av­bö­jer Bjälkö helt att kom­men­te­ra, ef­tersom Bjälkö in­te själv ha­de fått par­ti­ets be­kräf­tel­se på att den skett.

Bild: OLA FOLKESSON

ULF JO­HANS­SON, VICE ORD­FÖ­RAN­DE. ”Det är klart att jag in­te be­ta­lar 200 kro­nor i med­lems­av­gift till ett par­ti som in­te vill ha mig som med­lem”, sä­ger Jo­hans­son som läm­nat Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.