Nytt ka­pi­tel

Em-slut­spel där fjol­å­rets för­lo­ra­de start­plats i lands­la­get ska tas till­ba­ka, ett kon­trakt med Eskilstu­na Uni­ted som lö­per ut, proffs­tan­kar­na ut­om­lands... Många tan­kar rör sig i Oli­vi­as Schoug­hs hu­vud för när­va­ran­de. Men just nu ser hon mest fram emot att

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - JAN-OWE WIKSTRÖM 010-471 51 61 jow@hn.se

Olivia Schough om fram­ti­den och att age­ra hu­bud­roll i ny barn­bok

– Jo, fak­tiskt. Det ska bli hur kul som helst, skrat­tar hon.

Det fal­ler snö över Eskilstu­na när vi träf­fas ef­ter trä­ning­en där pas­set på Tu­na­val­lens konst­gräs ha­de bytts ut mot ett pass i gym­met.

Olivia ploc­kar fram mo­bi­len och vi­sar ut­drag från boken, ”Vil­ket skott, Olivia!” som ska va­ra ute in­nan Em-slut­spe­let.

DET ÄR DEN ti­di­ga­re Af­ton­bla­det­jour­na­lis­ten Jen­ni­fer We­ge­rup, till­li­ka upp­vux­en i Fal­ken­berg, som har skri­vit boken il­lu­stre­rad av Ma­ria Käll­ström och ba­se­rad på Oli­vi­as start i kar­riä­ren som sex­å­ring.

– Så det blir myc­ket To­rups BK, min förs­ta klubb, i den förs­ta boken, där allt bör­jar med en kros­sad föns­terru­ta hem­ma i Drängse­red för jag och mi­na syst­rar bru­ka­de stå och skju­ta bol­lar mot hu­set, be­rät­tar Olivia.

– Där är jag! sä­ger hon och pekar på en teck­nad lag­bild med en blond li­ten tjej i den ned­re ra­den.

We­ge­rup har ti­di­ga­re skri­vit mot­sva­ran­de böc­ker om bland an­nat Char­lot­te Roh­lin som i förs­ta hand vän­der sig till ung­do­mar mel­lan åt­ta och tolv år – ut­giv­na av det lil­la bok­för­la­get Oli­ka för­lag.

– Jag blev väl­digt smick­rad och glad för allt är ju ba­se­rat på mi­na upp­le­vel­ser och be­rät­tel­ser där jag har fått va­ra med och på­ver­ka. Dess­utom är det ett för­lag som står för mång­fald, al­las li­ka vär­de och jäm­ställd­het vil­ket är vik­tigt.

UPPFÖLJAREN, än­nu ut­an namn, är ock­så re­dan på­bör­jad.

– Då blir det mer från åren i Ul­la­red och Fal­ken­bergs FF och se­dan ska den föl­ja med upp till lands­la­get, Så det blir nog minst tre böc­ker.

Den 26-åri­ga Drängse­redstje­jen har all­tid va­rit öp­pen och öd­mjuk och de­lat med sig av si­na er­fa­ren­he­ter och upp­le­vel­ser, allt­i­från de ro­li­ga som Os-silv­ret och fram­gång­ar­na på fot­bolls­pla­nen till mot­gång­ar­na i proffskar­riä­ren, pa­ni­kång­es­ten och de mör­ka de­lar­na som hen­nes mam­ma Carins allt­för ti­di­ga bort­gång i can­cer.

– Jag är väl en så­dan per­son, som vill be­rät­ta för per­so­ner i sam­ma si­tu­a­tion, sä­ger Olivia som ock­så åker runt och hål­ler fö­re­drag för oli­ka grup­per och ung­do­mar.

– Jag gil­lar ju att upp­trä­da så pro­gram­le­da­re – det skul­le jag nog vil­ja pro­va på nå­gon gång. El­ler ex­pert­kom­men­ta­tor?

– Var­för in­te? An­nars gil­lar jag mark­nads­fö­ring och re­klam. Men hu­vud­trä­na­re tror jag in­te att jag skul­le vil­ja bli. I så fall spe­ci­al­trä­na­re för an­falls­de­len ex­em­pel­vis.

Fot­boll, syst­rar­na Ly­dia och Lo­vi­sa li­rar i Eli­tettan­la­get Böl­jan, och un­der­håll­ning är de ge­men­sam­ma näm­nar­na i fa­mil­jen Schough.

– Ja, jo... Sjunga vå­gar jag nog på­stå att jag kan och så spe­lar jag li­te gi­tarr. Men jag har ald­rig upp­trätt so­lo ut­an ba­ra ihop med mi­na syst­rar i sam­band oli­ka (väl­gö­ren­hets) till­ställ­ning­ar.

MEN TILL EF­TER-KAR­RIÄ­REN är det långt än­nu för Olivia som har många år kvar som ak­tiv.

Nu lig­ger fo­kus på 2017 där hon i år har som mål­sätt­ning att åter­ta den start­plats i lands­la­get som hon tap­pa­de i fjol ef­ter att ha skju­tit Sve­ri­ge till OS.

– Jag höll in­te på att få kom­ma med till OS på grund av min knä­ska­da. Ut­an sjuk­gym­nas­ter­na ha­de jag hel­ler in­te gjort det för Pia (för­bunds­kap­ten Sund­ha­ge) ställ­de som krav att jag mås­te kun­na spe­la mot Ja­pan in­nan av­re­san för att få hänga med och det kun­de jag.

Det blev ock­så två mat­cher från start i OS, bland an­nat fi­na­len, men helt åter­ställd var Olivia in­te för­rän fram­åt hös­ten.

Och den här sä­song­en fick hon star­ta två mat­cher i Al­gar­ve Cup.

– En som for­ward och en på kan­ten, in­fli­kar hon. Vad fö­re­drar du?

– Jag har svårt att be­stäm­ma mig. Jag trivs på bå­da po­si­tio­ner­na, men har vi myc­ket boll hål­ler jag nog hell­re till på kan­ten.

Sam­ti­digt lö­per kon­trak­tet i år ut

med Eskilstu­na som har in­lett med en se­ger och en oav­gjord och ef­ter andra­plat­sen 2015 och tred­je­plat­sen i fjol nu åter sik­tar högt.

Kan du tän­ka dig en ny run­da ut­om­lands?

– Det kan jag för jag kän­ner mig mer re­do för ett ut­land­s­ä­ven­tyr den här gång­en. När jag åk­te till Bay­ern Mün­chen viss­te jag in­te hur bra jag var. Nu vet jag det och är mer trygg, bå­de på och ut­an­för pla­nen.

Ska­dor och sjuk­do­mar gjor­de att hon ald­rig fick chan­sen att be­vi­sa sin ka­pa­ci­tet i den tys­ka stor­klub­ben och i stäl­let skul­le ”rädd­ning­en” bli rys­ka Ros­si­jan­ka.

– Jo, fak­tiskt. Jag ha­de knappt spe­lat på ett halv­år, men där fick jag chan­sen att spe­la tio mat­cher på kort tid och byg­ga upp krop­pen igen.

– Visst var det en­samt, men det var ba­ra att bi­ta ihop ef­tersom ba­ra var en kom­pis som pra­ta­de eng­els­ka. Och så tol­ken då som bru­ka­de springa med mig på trä­ning­en.

Men det var med flyt­ten hem till Sve­ri­ge och Eskilstu­na 2015 som det sto­ra ge­nom­brot­tet kom med sex mål och sju as­sist och en sen­sa­tio­nell andra­plats för ny­kom­ling­en.

– Jag är tack­sam att de vil­le ha mig för det var in­te många som trod­de på mig då. För jag stortrivs verk­li­gen här och kan li­ka väl tän­ka mig att stan­na.

OLIVIA BOR MEL­LAN Cen­tral­sta­tio­nen och Tu­na­val­len. Det är ba­ra av­stån­det hem till väst­kus­ten och fa­mil­jen som stör, även om hon nu ska bli spons­rad med en bil.

– Jag träf­far dem all­de­les för säl­lan så det är bra med bor­t­a­mat­cher­na i Skå­ne för då kan jag åka hem när vi är le­di­ga da­gen ef­ter, an­ser Olivia, mos­ter till sto­ra­sys­ter Ma­til­das två barn, men själv sing­el.

– Fast visst vill jag bil­da fa­milj och ha barn så små­ning­om. Det är ju det som är me­ning­en med li­vet.

Men nu är det fot­bol­len som gäl­ler med Vm-kval i höst, ”trod­de vi skul­le slip­pa Dan­mark när vi blev topp­see­dat” och dess­förin­nan Em­slut­spe­let i Hol­land i som­mar.

– Får vi ba­ra i gång an­falls­spe­let så kan vi fak­tiskt gå he­la vägen.

”Jag kän­ner mig mer re­do för ett ut­land­s­ä­ven­tyr den här gång­en.”

OLIVIA SCHOUGH

RE­DO FÖR 2017. En spän­nan­de sä­song lig­ger fram­för Olivia Schough med me­dalj­jakt med sitt Eskilstu­na Uni­ted i Da­mall­svens­kan, Em-slut­spel i som­mar,

Bild: JO­HAN­NA LUNDBERG

kanske en ny ut­lands­sväng och – barn­bokskar­riär.

Bild: JAN-OWE WIKSTRÖM

MITT I CI­TY. Olivia Schough trivs i Eskilstu­na med nä­ra till all­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.