Brott mot äld­re kan hö­ra ihop

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

I fre­dags ge­nom­för­des en rad brott och brotts­för­sök mot äld­re kvin­nor i Hal­land. Po­li­sen ut­re­der nu om sam­ma gär­nings­män lig­ger bakom.

Fle­ra brott med lik­nan­de till­vä­ga­gångs­sätt där äld­re kvin­nor har bli­vit drab­ba­de ut­reds nu av brotts­sam­ord­ning­en i Hal­land. – Det kan rö­ra sig om sam­ma gär­nings­män, sä­ger Jan Wes­ter­berg.

I fre­dags ef­ter­mid­dag ring­de det på dör­ren hos en äld­re kvin­na på Köp­stads­vä­gen i Var­berg. Han vil­le lå­na pap­per och pen­na för att läm­na en nyc­kel till hen­nes gran­ne. När hon gick för att häm­ta pap­per och pen­na i kö­ket smet han och kanske även en med­hjäl­pa­re in i lä­gen­he­ten och ro­ta­de ige­nom hen­nes var­dags­rum och sov­rum. Hit­tills har ing­et an­mälts stu­let.

I FAL­KEN­BERG FICK en kvin­na ett te­le­fon­sam­tal från en man som påstod att han skul­le kom­ma och kol­la om hen­nes tv var okej. Det­ta med an­led­ning av de om­bygg­na­tio­ner som på­gick i om­rå­det. Ef­ter att kvin­nan och man­nen sut­tit och pra­tat i kö­ket en kort stund sa man­nen att han skul­le gå och häm­ta nå­got. Han kom se­dan in­te till­ba­ka. Un­der ti­den de sut­tit och pra­tat ha­de tro­ligt­vis nå­gon med­hjäl­pa­re smu­git sig in i bo­sta­den och stu­lit ett hals­band och två arm­band av guld.

VID 17-TI­DEN FICK en äld­re kvin­na i Ge­tinge på­häls­ning av en man. Det här till­vä­ga­gångs­sät­tet är när­mast iden­tiskt med det i Var­berg. Man­nen vil­le lå­na pap­per och pen­na för att läm­na en nyc­kel till gran­nen. In­te hel­ler här lyc­ka­des de som sök­te ige­nom lä­gen­he­ten få med sig nå­got av vär­de. Kvin­nan såg ge­nom sitt föns­ter att två and­ra män möt­te upp man­nen som ha­de va­rit in­ne hos hen­ne ut­an­för lä­gen­he­ten.

KLOCKAN 17.45 IN­TRÄF­FA­DE en lik­nan­de hän­del­se som den i Fal­ken­berg i Laholm. En äld­re kvin­na fick ett te­le­fon­sam­tal från en man som vil­le ju­ste­ra hen­nes ka­bel-tv. Hon sva­ra­de att hen­nes son var på väg och att han ock­så skul­le va­ra med. Då la­de man­nen på och hon hör­de ing­et mer.

Fy­ra hän­del­ser sam­ma dag som skul­le kun­na kopp­las sam­man. Brotts­sam­ord­ning­en i Hal­land tit­tar när­ma­re på det­ta just nu.

– Det kan va­ra svårt att få tag i dem. Of­ta åker de land och ri­ke runt men vi sam­ord­nar in­om re­gi­o­nen och kol­lar om and­ra har lik­nan­de brott, sä­ger Jan Wes­ter­berg, brotts­sam­ord­ning­en po­lis­om­rå­de Hal­land.

”Det kan va­ra svårt att få tag i dem. Of­ta åker de land och ri­ke runt men vi sam­ord­nar in­om re­gi­o­nen och kol­lar om and­ra har lik­nan­de brott” JAN WES­TER­BERG brotts­sam­ord­ning­en, po­lis­om­rå­de Hal­land

I NU­LÄ­GET FINNS sig­na­le­ment att gå på men in­te så myc­ket mer. Om det skul­le dy­ka upp ett re­gi­stre­rings­num­mer kan det le­da ut­red­ning­en vi­da­re. El­ler om det skul­le vi­sa sig att nå­gon för­sö­ker pant­sät­ta de stul­na guld­smyc­ke­na.

Lik­nan­de brott mot äld­re är ing­en ny fö­re­te­el­se ut­an dy­ker upp li­te nu och då.

– Det fö­re­kom­mer oli­ka ty­per av dis­trak­tion. Ibland på­står gär­nings­män­nen att de kom­mer från hem­tjäns­ten, sä­ger Jan Wes­ter­berg.

Bild: JESSICA GOW

HÄNG­ER IHOP. Po­li­sen miss­tän­ker att det finns ett sam­band mel­lan fle­ra brott mot äld­re i Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.