Ut­städ­ning smäd­lig för SD i Fal­ken­berg

RENHÅLLNING. Lo­kalt har två Sd-fö­re­trä­da­re nu för­ver­kat för­tro­en­de och med­lem­skap. Som om in­te det vo­re nog blå­ser det upp till storm kring di­strikts­ord­fö­ran­den i Hal­land.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LE­DA­RE 26/4. ”Islam är djä­vu­lens på­fund och vi lå­ter hans la­ke­jer ta över!!!” SD Hal­lands nya di­strikts­ord­fö­ran­de har in­te pre­cis vägt si­na ord på guld­våg i sin kom­mu­ni­ka­tion på so­ci­a­la me­di­er. Det ta­las om in­bör­des­krig, lands­för­rä­de­ri och de ha­tis­ka ut­fal­len mot mus­li­mer har va­rit fre­kven­ta, ett fak­tum som nu väckt na­tio­nell upp­märk­sam­het. Se­dan saj­ten ”In­te ra­sis­men men” la­de ut en in­ter­vju med Su­san­ne Lar­sen, med till­hö­ran­de skärm­dum­par från Fa­ce­book, har ny­he­ten ploc­kats upp även av Nyheter 24.

ATT SU­SAN­NE LAR­SEN friskt har de­lat ma­te­ri­al av en viss typ, fram­går tyd­lig. Den ty­pen av del­ning­ar vill hon tvångs­spri­da till fler. ”Hac­ka af­ton­blad, ex­press, svd, dn al­la skit tid­ning­ar och lägg ut till all­mänt be­skå­dan­de !!!! ” skrev hon ils­ket för ett an­tal år se­dan. Det­ta i sam­band med del­ning av en text som hand­lar om på­stådd kan­ni­ba­lism i Bur­ma. I tex­ten på­stås mus­li­mer äta bud­dis­ter. Ex­akt sam­ma bild spreds för öv­rigt på nä­tet även i ett san­nat sam­man­hang, då upp­ges kan­ni­bal­för­hål­lan­de­na va­ra de mot­sat­ta.

KORT SAGT HAR Sd-po­li­ti­kern in­te ba­ra mis­sat grund­kur­sen i käll­kri­tik, hon upp­ma­nar dess­utom till brott. Det är minst sagt an­märk­nings­värt.

NÄR SA­RA-LE­NA BJÄLKÖ gra­tu­le­ra­de Su­san­ne Lar­sen, som hon stöt­tat i va­let till di­strikts­ord­fö­ran­de i Hal­land sa­de riks­dags­led­mo­ten till HN: ”Jag tror att hon blir en frisk fläkt som ock­så kan ska­pa ro i ett oro­ligt di­strikt”.

Och nog har det fris­kat på or­dent­ligt. Om den ro som föl­jer på stor­men in­klu­de­rar Su­san­ne Lar­sen åter­står dock att se. Mot bak­grund av par­ti­ets på­gåen­de ren­håll­nings­ar­be­te, då fri­frä­sa­re, ra­sis­ter och and­ra olämp­li­ga skall so­pas bort, finns en på­tag­lig risk att par­ti­led­ning­en får ett nytt käns­ligt Hal­land­sä­ren­de på hal­sen. Det­ta utö­ver de två som par­ti­sty­rel­sen nyss gjort pro­ces­sen kort med - och som HN skri­ver om på ny­hets­plats.

EN AV DE se­na­re är par­ti­ets vice ord­fö­ran­de, Ulf Jo­hans­son, som på grund av sin tvi­vel­ak­ti­ga van­del har gjort sig känd i HN. Trots sin bak­grund har han dock haft sin lo­ka­la par­ti­ord­fö­ran­des orubb­li­ga stöd.

”MITT FÖR­TRO­EN­DE FÖR ho­nom in­om po­li­ti­ken har in­te änd­rats trots att me­dia för­sö­ker smut­sa ner hans pri­va­ta gente­mot po­li­tiskt.” skrev Sa­ra Le­na Bjälkö på fa­ce­book. Hon an­såg det va­ra ”skräm­man­de” att le­dar­si­dan gjor­de den själv­kla­ra iakt­ta­gel­sen att Ulf Jo­hans­sons af­fä­rer på­ver­kar för­tro­en­det för par­ti­et lo­kalt. Nu tycks det dock som att par­ti­led­ning­en gjort en lik­nan­de be­döm­ning som HN. Så snart det stod klart att Ulf Jo­hans­son in­te be­talt in årets med­lems­av­gift blev han ute­stängd från SD. Han är in­te väl­kom­men till­ba­ka.

DET­TA BISTRA BE­SKED bor­de i rim­lig­he­tens namn ha fått Sa­ra-le­na Bjälkö att dra öro­nen åt sig. Istäl­let av­vak­tar hon med att lå­ta av­sät­ta sin vice ord­fö­ran­de trots att han allt­så läm­nat par­ti­et – ett age­ran­de som kan läg­gas till ra­den av tec­ken på då­ligt om­dö­me från riks­dags­le­da­mo­tens si­da. Hit­tills tycks hon ha bli­vit mer upp­rörd över att oro­li­ga par­ti­med­lem­mar ”läckt in­for­ma­tion” till me­dia än att le­dan­de fö­re­trä­da­re upp­trätt för­tro­en­de­skad­ligt.

ULF JO­HANS­SON i sin tur är up­pen­bart ilsk på högs­ta par­ti­led­ning­en. Han an­kla­gar dem för att ha an­vänt hans kon­kurs­af­fä­rer och bok­fö­rings­brott som svep­skäl för ute­slut­ning. Hu­vud­skä­let me­nar Ulf Jo­hans­son är hans fri­språ­kig­het om att det fö­re­kom­mer ra­sism in­om par­ti­et. Hans in­ställ­ning i den frå­gan tycks dock va­ra täm­li­gen se­lek­tiv. När Fal­ken­bergs­fa­lang­en fäll­de Andre­as Fey­mark till för­mån för Su­san­ne Lar­sen var Ulf Jo­hans­son jub­lan­de glad.

NU UPP­GER ULF Jo­hans­son att han kan tän­ka sig att sit­ta kvar som kom­mun­re­vi­sor som ”po­li­tisk vil­de”. Det är na­tur­ligt­vis olämp­ligt att en per­son vars för­flut­na fått par­ti­led­ning­en att und­ra kring hans lämp­lig­het, sit­ter kvar i kom­mu­nens vik­ti­ga kon­troll­or­gan. Men då han till­satts av full­mäk­ti­ge kan det va­ra prak­tiskt möj­ligt att hänga sig fast fram till man­dat­pe­ri­o­dens slut.

Er­fa­ren­he­ten tycks dock ha fått kom­mun­re­vi­sio­nens ord­fö­ran­de att över­vä­ga nå­got som skul­le kun­na kal­las lex Jo­hans­son. Gös­ta Svens­son (S) är med­ve­ten om si­na be­grän­sa­de möj­lig­he­ter att i dags­lä­get på­ver­ka sitt teams sam­man­sätt­ning, men vill bäd­da tryg­ga­re för fram­ti­den.

– I dag har man in­te nå­gon gransk­ning av dem som blir no­mi­ne­ra­de till re­vi­so­rer. Jag har fö­re­sla­git att ge kom­man­de val­be­red­ning­ar möj­lig­het till nå­gon form av kon­troll, sä­ger Gös­ta Svens­son.

ATT FAL­KEN­BERG FÖR­SÖ­KER und­vi­ka att dem som ut­ses till­granska­re in­te själ­va är döm­da för ekobrott är rim­ligt. Mot­sat­sen ska­dar ju för­tro­en­det för dem som är sat­ta att skär­skå­da kom­mu­nens af­fä­rer.

Vad SD Fal­ken­berg be­träf­far åter­står att se om de alls har någ­ra fö­re­trä­da­re kvar att no­mi­ne­ra. Lo­kalt ver­kar ju par­ti­et, likt SD i Häss­le­holm, fram­förallt ex­cel­le­ra i kons­ten att få lokal­för­e­ning­en att ra­sa sam­man. Åter­står ba­ra att se om Fal­ken­bergs Ulf nu föl­jer ex­emp­let från sin nam­ne i den skåns­ka sta­den, och star­tar ett eget par­ti?

Bild: AN­DERS WIKLUND

BORTRENSADE. Två hal­länds­ka fö­re­trä­da­re har väckt högs­ta par­ti­led­ning­en ogil­lan­den, men fler ute­slut­nings­ä­ren­den kan va­ra un­der upp­seg­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.