PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

Fri­han­del mot pro­tek­tio­nism, öp­pen­het mot ult­ra­na­tio­na­lism, op­ti­mism mot pes­si­mism. Allt ty­der på ett re­la­tivt klart ut­slag till för­mån för Em­ma­nu­el Macron, men Ma­ri­ne Le Pen kom­mer sä­kert att få en be­tyd­ligt hög­re rös­tan­del än sin far Je­an-ma­rie 2002. Frank­ri­ke mås­te ge Macron chan­sen. Al­ter­na­ti­vet är en mar­dröm.

Da­gens Nyheter (ob lib)

En trend blir det dock först om Em­ma­nu­el Macron vin­ner den 7 maj. Då skul­le det fin­nas an­led­ning att se po­si­tivt på fram­ti­den igen. Även om det hand­lar om en re­la­tivt oprö­vad 39-åring med vag po­li­tisk platt­form så re­pre­sen­te­rar Macron pre­cis det som många eu­ro­pé­er tycks be­hö­va just nu: hopp.

Da­gens In­du­stri (opol)

I det­ta val har Macron fram­stått som den främs­te för­sva­ra­ren av de ide­al om de­mo­kra­ti, upp­lys­ning och öp­pen­het som all­tid för­knip­pats med den frans­ka re­pu­bli­ken. Hans kan­di­da­tur kan ock­så ses som en re­vansch för de bre­da grup­per av mit­ten­väl­ja­re som ge­nom val­sy­ste­met un­der lång tid tving­ats väl­ja mel­lan väns­ter- och hö­ger­bloc­ken.

Upsa­la Nya Tid­ning (lib)

Par­ti­le­da­ren Jo­nas Sjöstedt har in­te el­ler ut­ta­lat sitt stöd för Em­ma­nu­el Macron gente­mot Ma­ri­ne Le Pen i and­ra pre­si­dent­valsom­gång­en. Väns­ter­par­ti­ets in­ställ­ning till de­mo­kra­ti och främ­lings­fi­ent­lig­het är up­pen­bar­li­gen in­te li­ka en­ty­dig som par­ti­fö­re­trä­da­re för­sö­ker på­ski­na.

Norr­tel­je Tid­ning (C)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.