So­le­lens po­ten­ti­al är in­te så ly­san­de

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på krö­ni­kan ”So­le­lens strå­lan­de po­ten­ti­al” (7/4).

SVAR. Det är många som an­ser att so­lel har po­ten­ti­al, dock an­ser jag att po­ten­ti­a­len ty­värr in­te är så ly­san­de som man skul­le öns­ka. Det lå­ter bra med för­ny­el­se­bart och håll­bart men är det verk­li­gen det? Sol­pa­ne­ler släp­per fak­tiskt ut mer CO2 per pro­du­ce­rad kwh än vad bå­de vat­ten och kärn­kraft som trots allt står för mer­par­ten av svensk ener­gi­för­sörj­ning. En­ligt IPCC:S eg­na me­del­värds­be­räk­ning­ar står kärn­kraft för 12 gram CO2 per kwh, vat­ten­kraft för 24 gram per kwh och sol­pa­ne­ler i in­dust­ri­ell ska­la för 48 gram per kwh. Hur pro­du­ce­rar man ström­men när so­len in­te ly­ser? En del fö­re­slår då att bat­te­ri­er skall stå för lös­ning­en.

I DAG ÄR det fort­fa­ran­de lit­hi­um jon-bat­te­ri­er som gäl­ler, kom­mer­si­ellt lan­se­ra­de 1991. Ett av värl­dens störs­ta bat­te­ri he­ter ”Sen­dai Sub­sta­tion Lit­hi­um Ion Bat­te­ry” och lig­ger i nor­ra Ja­pan. Bat­te­ri­par­ken som täc­ker en yta av 6 000 kvadrat­me­ter kla­rar av att le­ve­re­ra 40 MW el (max­ef­fekt) un­der en halv­tim­me, och har där­för en to­tal lag­ringska­pa­ci­tet på 40*0.5=20 me­ga­watt-tim­mar. Om vi i Sve­ri­ge bygg­de och fullt lad­da­de ett lik­nan­de monster­bat­te­ri kan det lag­ra el som mot­sva­rar vad ett (!) 3 MW vind­kraft­verk i snitt le­ve­re­rar per dygn. (Käl­la: Staf­fan Qvist, PHD Uppsa­la Uni­ver­si­tet & Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia Ber­ke­ley. 100 pro­cent­för­ny­bart in­ne­bär öka­de ut­släpp.) An­ta­let bat­te­ri­er som skul­le be­hö­vas byg­gas för att täc­ka Sve­ri­ges ener­gi­för­sörj­ning en kall vin­ter­natt när so­len in­te ly­ser el­ler vin­den in­te blå­ser är obe­grip­ligt många.

SAT­SA ISTÄL­LET PÅ ny sta­bil kärn­kraft som är vä­de­ro­be­ro­en­de. Vi kan då dess­utom åter­vin­na det vi idag kal­lar av­fall och slip­pa bry­ta ny uran samt få ner lag­rings­ti­den från 100 000 år till 1 000 år.

Ol­le Häll­näs (SD)

SVAR från krö­ni­kö­ren.

Jag de­lar Ol­le Häll­näs tro på att so­le­ner­gi in­te kom­mer kun­na bli en­sam ener­gikäl­la i just nor­den. Här kom­mer nog myc­ket rik­tigt vat­ten­kraft och kärn­kraft fort­sät­ta va­ra vik­ti­ga kom­po­nen­ter. frå­gan om so­le­ner­gins in­tåg hand­lar dock in­te ba­ra om vad som hän­der i vårt eget land ut­an om en ge­ne­rell för­änd­rad syn på vad ener­gi är i he­la värl­den när nya ty­per av käl­lor ut­veck­las i snabb takt. Bat­te­ri­kraft kom­mer med stor san­no­lik­het fort­sät­ta ut­veck­las dras­tiskt och bli be­tyd­ligt bätt­re, och i många län­der är so­le­ner­gi i dag re­dan mer lön­samt än kol och ol­ja. När vårt sätt att ut­vin­na ener­gi för­änd­ras kom­mer ex­em­pel­vis sy­stem för hur man räk­nar på ener­gi som en del av en verk­sam­het på­ver­kas. Det är den ty­pen av glo­ba­la struk­tur­för­änd­ring­ar som vi be­hö­ver va­ra be­red­da på.

Han­na Ma­rie Björ­klund

Bild: FRED­RIK SANDBERG/TT

SOLCELLER. Sol­pa­ne­ler släp­per fak­tiskt ut mer CO2 per pro­du­ce­rad kwh än vad bå­de vat­ten och kärn­kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.