Skill­nad på spel och verk­lig­het

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Var­för spe­la det som hän­der i verk­lig­he­ten?” (24/4).

DATORSPEL. Som svar till sig­na­tu­ren ”Kal­le” så vill jag bör­ja med att sä­ga. Ja, det lå­ter fruk­tans­värt ”Sjukt med spel där man skju­ter män­ni­skor”.

SA­KEN ÄR BA­RA den att, i spe­len Coun­ter Stri­ke och lik­nan­de spel så skju­ter man in­te män­ni­skor. Man skju­ter da­to­ra­ni­me­ra­de fi­gu­rer, in­te hel­ler är det rik­ti­ga va­pen el­ler ku­lor man an­vän­der. Visst det är ba­se­rat på verk­li­ga si­tu­a­tio­ner men det är otro­ligt många and­ra spel med. T ex bräd­spe­let Risk går ut på att med sin ar­mé in­va­de­ra och ta över världs­de­lar. I Mo­no­pol ska man för­sö­ka för­sät­ta si­na mot­spe­la­re i kon­kurs. Sän­ka Skepp sä­ger sig självt, sänk din mot­spe­la­res skepp.

Om man ba­ra vill så kan man få väl­digt många spel att fram­stå som mor­dis­ka, men vad al­la des­sa spel har ge­men­samt är att de är just spel och ing­et an­nat.

OR­DET E-SPORT ÄR in­te be­näm­ning­en för en­bart ett ”ter­ro­rist­mör­dar­spel” ut­an ett sam­lings­namn för samt­li­ga datorspel som det an­ord­nas täv­ling­ar i. Sist men in­te minst. Jag tyc­ker in­te hel­ler att esport är en rik­tig sport och hål­ler med om att en sport är en fy­siskt krä­van­de ak­ti­vi­tet. Men man kan in­te bör­ja pra­ta om för­bud när det gäl­ler så­dant som man själv kanske in­te är så in­tres­se­rad av. Jag skul­le ald­rig få för mig att tit­ta på is­dans el­ler ma­ra­ton­löp­ning men jag tyc­ker in­te det ska för­bju­das då det finns and­ra som tyc­ker det är in­tres­sant. Ler­du­ve­skyt­te är en Os-gren som in­te är spe­ci­ellt fy­siskt krä­van­de men jag tyc­ker än­då att det är ro­ligt att tit­ta på.

Man mås­te ac­cep­te­ra att al­la in­te är in­tres­se­ra­de av sam­ma sa­ker men fram­för så mås­te man kun­na skil­ja på spel och verk­lig­het.

Jens Schultz

Bild: JESSICA GOW/TT

SPEL. I Mo­no­pol ska man för­sö­ka för­sät­ta si­na mot­spe­la­re i kon­kurs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.