Vi är in­te mot­stån­da­re till tun­neln

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

APRO­PÅ ar­ti­keln ”Tun­nel­pla­ner över­kla­ga­de” (19/4).

VÄRÖBACKA. Det har kom­mit för­fråg­ning­ar till Ak­tions­grup­pen för pen­del­tåg­sta­tion i Väröbacka an­gå­en­de ar­ti­keln i HN 19/4 om över­kla­gan­den av de­talj­plan för Var­bergs­tun­neln. Frå­ge­stäl­lar­na har frå­gat om Ak­tions­grup­pen är mot­stån­da­re till tun­neln. Ak­tions­grup­pen är för byg­gan­de av tun­neln. Ak­tions­grup­pens över­kla­gan hand­lar om att spår­om­rå­det bör ut­ö­kas mot väs­ter, för att fle­ra spår skall få plats, för att er­hål­la en ef­fek­tiv han­te­ring av vän­dan­de- och ge­nom­gå­en­de tåg.

Per-erik Wikström Ak­tions­grup­pen för Pen­del­tåg­sta­tion i Väröbacka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.