Öp­pen­het är den rätta vägen

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FÖRETAGANDE. Var­berg Ener­gi fyl­ler 80 år i år. Un­der al­la des­sa år har vi job­bat med håll­bar­het, även om det in­te kal­la­des så från bör­jan.vi för­enklar var­da­gen för vå­ra kun­der, ska­par en bätt­re mil­jö och för­hopp­nings­vis ock­så ett li­te bätt­re sam­häl­le för än­nu fler. För någ­ra år se­dan fun­de­ra­de vi över vår in­rikt­ning och kon­sta­te­ra­de att det in­te räc­ker med att fo­ku­se­ra på tra­di­tio­nell håll­bar­het som mind­re Co2-ut­släpp. Vi be­höv­de ta ett steg till.

Vår bransch är un­der stark för­änd­ring. Nya fö­re­tag gör in­tåg, nya sätt att tän­ka och gö­ra af­fä­rer på ser da­gens ljus. Di­gi­ta­li­se­ring­ens ef­fek­ter på män­ni­ska, sam­häl­le och nä­rings­liv är på­tag­li­ga. He­la sam­häl­let är un­der för­änd­rings­tryck, där de rik­tigt svå­ra frå­gor­na finns mitt ibland oss. Bå­de upp­levd och verk­lig otrygg­het som ska­par sto­ra mänsk­li­ga be­hov, svag till­växt i världs­e­ko­no­min, sam­häl­le i om­sväng­ning och en ökad räds­la. Det finns ba­ra ett sätt att för­hål­la sig till den ty­pen av för­änd­ring­ar; vi mås­te va­ra ett öp­pet fö­re­tag och ver­ka för ett öp­pet sam­häl­le som väl­kom­nar nya idéer, oli­ka kul­tu­rer och oli­ka män­ni­skor.

EN IN­TER­NA­TIO­NELL un­der­sök­ning, Edel­man Trust Ba­ro­me­ter, vi­sar att svens­kar­nas för­tro­en­de för in­sti­tu­tio­ner i sam­häl­let mins­kar. Sve­ri­ge ham­nar näst sist av de 28 un­der­sök­ta län­der­na. En av slut­sat­ser­na i un­der­sök­ning­en är att fö­re­ta­gen är den av in­sti­tu­tio­ner­na som män­ni­skor li­tar på mest. Det är allt­så vik­tigt hur vi som fö­re­tag age­rar, vil­ka vär­de­ring­ar vi har och vil­ken etik vi le­ver ef­ter.

Vå­ra verk­tyg har va­rit, och är, att ar­be­ta med frå­gor om hur vi age­rar gäl­lan­de etik, trans­pa­rens och be­mö­tan­de av sva­ga grup­per. Vi en­ga­ge­rar oss i den ide­el­la för­e­ning­en Öpp­na Fö­re­tag och vi har sam­lat al­la med­ar­be­ta­re för att ar­be­ta med FN:S mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och kring vad de be­ty­der i var­da­gen. Vi del­tog ock­så vid freds­kon­fe­ren­sen i Var­berg 2015 ge­nom att hål­la ett se­mi­na­ri­um om vad fö­re­tag kan gö­ra för fred, sä­ker­het och de­mo­kra­ti.

Det som verk­li­gen skil­jer män­ni­skan från and­ra ar­ter på jor­den är att vi har en fan­tas­tisk för­må­ga att sam­ar­be­ta och fin­na lös­ning­ar. Vi vå­gar li­ta på and­ra män­ni­skor även om vi in­te träf­fat dem ti­di­ga­re. Kre­a­ti­va blir vi ock­så när vi kän­ner oss tryg­ga, om­giv­na av vär­de­ring­ar som tillå­ter oss att kän­na att vi bå­de kan, vill och vå­gar. Grup­per med des­sa egen­ska­per kän­ne­teck­nas i hög­re grad än and­ra av mång­fald. Och mång­fald är vik­tig, ef­tersom vi le­ver i en allt­mer glo­bal och sam­man­kopp­lad värld. Det be­ty­der myc­ket att för­stå skil­da sätt att tän­ka, se det po­si­ti­va i skill­na­der och kän­na trygg­het i nya sam­ar­be­ten.

ÄR VAR­BERG ENER­GI bätt­re på öp­pen­het än and­ra? Sä­kert in­te, men vi har be­stämt oss för att just öp­pen­het är den rätta vägen. Vi job­bar myc­ket med att ut­ma­na oss själ­va i att bå­de va­ra mo­di­ga och nytän­kan­de, även om det är job­bigt och lång­t­i­från själv­klart. Fram­förallt strä­var vi ef­ter att ha den håll­ning­en i al­la vå­ra re­la­tio­ner.

Vi har ett val och kanske står vi vid ett väg­skäl - ska vi gå den med­mänsk­li­ga, kre­a­ti­va vägen el­ler den mot in­to­le­rans? På den med­mänsk­li­ga, kre­a­ti­va vägen kan vi ska­pa fram­tids­tro, fin­na möj­lig­he­ter och ut­veck­las. Det finns inga lös­ning­ar och ing­en kre­a­ti­vi­tet på vägen mot in­to­le­rans. Det har växt fram en med­ve­ten­het om att vå­ra in­tres­sen­ter förväntar sig att vi som fö­re­tag bå­de ska, och har för­tro­en­det, att age­ra för en bätt­re sam­hälls­ut­veck­ling.

Vi är över­ty­ga­de om att öp­pen­het och mång­fald är en na­tur­lig del i fram­gångs­ri­ka af­fä­rer och sam­ar­be­te.

Björn Sjö­ström

vd Var­berg Ener­gi

Bild: UL­RI­KA ERNSTRÖM/ARKIV

VAR­BERG FRÅN OVAN. Är Var­berg Ener­gi bätt­re på öp­pen­het än and­ra? Sä­kert in­te, men vi har be­stämt oss för att just öp­pen­het är den rätta vägen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.