Oro­lig fram­tid trots plus i kas­san

I går kväll stäng­des kom­mu­nens rä­ken­skaps­bok för 2016. Plus­re­sul­ta­tet ho­tas i fram­ti­den av de sto­ra in­ve­ste­ring­ar som krävs i en väx­an­de kom­mun.

Hallands Nyheter - - Varberg - Re­bec­ka Kvint 010-471 53 69 ∙ re­bec­ka.kvint@hn.se

Års­re­do­vis­ning­en för 2015 fick re­vi­sions­fö­re­ta­get Pwc:s pris för 2015 års bäs­ta kom­mu­na­la re­do­vis­ning. Det var tyd­lig­he­ten och till­ta­let som pri­sa­des.

Den tyd­li­ga layo­ten le­ver vi­da­re i 2016 års upp­la­ga och det här året gör kom­mu­nen ett ak­tivt för­sök att få fler att lä­sa års­re­do­vis­ning­en, som finns på kom­mu­nens hem­si­da. Kom­mu­nen har gjort en film som be­rät­tar om bud­ge­ten och re­sul­ta­tet. Åter­står att se om den kan loc­ka fler med­bor­ga­re att lä­sa års­re­do­vis­ning­en och på så sätt bil­da sig en upp­fatt­ning om po­li­ti­ker­na an­vän­der skat­te­peng­ar­na på ett bra sätt el­ler in­te. VAD STÅR DET då att lä­sa i det­ta do­ku­ment som klub­ba­des och la­des till hand­ling­ar­na vid går­da­gens full­mäk­ti­ge­mö­te? Jo, att kom­mu­nen gjor­de ett plus­re­sul­tat på 89,8 mil­jo­ner kro­nor, vil­ket är 49 mil­jo­ner kro­nor mer än man tänkt sig i bud­ge­ten.

Det sto­ra plus­re­sul­ta­tet be­ror

till stor del på att kom­mu­nen sålt mark. Skat­tein­täk­ter­na blev nå­got läg­re än man ha­de räk­nat med.

NÄMNDERNA GJOR­DE BÄTT­RE ifrån sig än vän­tat om man ba­ra tit­tar på eko­no­min och lan­da­de på 54 mil­jo­ner kro­nor plus. De sat­te sprätt på drygt 2,9 mil­jar­der kro­nor och de störs­ta ut­gif­ter­na ha­de na­tur­ligt­vis de nämn­der som har hand om om­sorg, ut­bild­ning och barnom­sorg.

Kom­mu­nen bygg­de för 399 mil­jo­ner kro­nor och må­let om att kla­ra in­ve­ste­ring­ar­na med den eg­na plån­bo­ken nåd­de man in­te.

Den sty­ran­de ma­jo­ri­te­tens po­li­ti­ker be­rät­ta­de länge och gär­na om allt bra som skett för­ra året. Kom­mu­nal­rå­det Ann-char­lot­te Sten­kil (M) lyf­te fram al­la pri­ser kom­mu­nen kam­ma­de hem 2016 men sa sam­ti­digt att det in­te går att le­va på gam­la me­ri­ter. Hon nämn­de ock­så pro­ble­men med att re­kry­te­ra per­so­nal och att kla­ra in­ve­ste­ring­ar­na över tid.

OP­PO­SI­TIONS­RÅ­DET JANA Nils­son (S) till­stod att kom­mu­nen på många sätt är välskött men var­na­de för fram­ti­dens hu­vud­värk.

– Vi har en po­si­tiv si­tu­a­tion i Var­bergs kom­mun i grun­den, men vi står in­för jäk­ligt tuf­fa ut­ma­ning­ar. De krä­ver sam­ar­be­te och att vi lyss­nar på män­ni­skor, sa han.

MOLNEN VID HORISONTEN sta­vas bo­stads­brist, svå­rig­he­ter att re­kry­te­ra per­so­nal, in­teg­ra­tion av flyk­ting­ar och fi­nan­sie­ring av sko­lor, äldre­bo­en­den, fri­tids­an­lägg­ning­ar och an­nat som po­li­ti­ker­na vill byg­ga i den väx­an­de kom­mu­nen Var­berg. Det kon­sta­te­ras i års­re­do­vis­ning­en och är allt­så nå­got som al­la par­ti­er är mer el­ler mind­re över­ens om.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Väns­ter­par­ti­et lär fort­sät­ta att dri­va sin lin­je om att det krävs en skat­te­höj­ning för att kla­ra den sist­nämn­da ut­ma­ning­en. Den bor­ger­li­ga ma­jo­ri­te­ten har hit­tills av­vi­sat idén om skat­te­höj­ning­ar.

Hur po­li­ti­ker­na än väl­jer att tack­la de öns­ka­de in­ve­ste­ring­ar­na krä­ver den frå­gan sitt svar om kom­mu­nens års­re­do­vis­ning ska kun­na pre­sen­te­ras li­ka stolt i fram­ti­den.

SUMMERAT. I går kväll klub­ba­de full­mäk­ti­ge års­re­do­vis­ning­en för 2016. Kom­mu­nen gör ett plus­re­sul­tat på 89,8 re­kry­te­ring av per­so­nal i hård kon­kur­rens med and­ra väx­an­de kom­mu­ner på Väst­kus­ten.

Bil­der: RE­BEC­KA KVINT/AN­NI­KA KARLBOM

mil­jo­ner kro­nor men vid horisonten finns många tunga pro­blem att ta tag i: bo­stads­bris­ten, krav på kom­mu­na­la in­ve­ste­ring­ar, in­teg­ra­tion av flyk­ting­ar och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.