Man stal liv­rem och mo­bil­te­le­fon - åta­las

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: En man i 45-års­ål­dern åta­las för fle­ra brott. Först ska han gått in till en bu­tik i Fal­ken­berg och rof­fat åt sig 900 kro­nor ur kas­sa­ap­pa­ra­ten. På plats fanns ett vitt­ne som pe­kat ut man­nen som själv för­ne­kar gär­ning­en.

Två vec­kor se­na­re miss­tänks man­nen ta­git sig in i per­so­nalut­rym­met i en an­nan bu­tik i Fal­ken­berg och stu­lit en mo­bil­te­le­fon värd 4000 kro­nor. En­ligt åta­let ska han ha fast­nat i över­vak­nings­ka­me­ran och dess­utom finns det ett vitt­ne som pekar ut man­nen.

Vid den förs­ta miss­tänk­ta stöl­den har man­nen er­tap­pats med nar­ko­ti­ka­tablet­ter och åta­las där­med för ringa nar­ko­ti­kabrott. Han åta­las ock­så för ett snat­te­ri där han ska ha stu­lit en liv­rem ur en bu­tik i Var­berg i no­vem­ber 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.