Han tog hand om lok­fö­ra­ren ef­ter olyc­kan

Hallands Nyheter - - Nyheter - FRED­RIK LARSSON 010-471 53 67 fred­rik.larsson@hn.se

Lok­fö­ra­ren An­ders Jo­hans­son hann in­te star­ta sitt ar­bets­pass. Istäl­let fick han ryc­ka in som kam­rat­stöd­ja­re till lok­fö­ra­ren av olycks­tå­get.

An­ders Jo­hans­son på Green Car­go var på väg in för att job­ba natt. Han skul­le häm­ta gods­tåg vid Söd­ra cells an­lägg­ning i Värö.

Men före ar­bets­pas­set fick han ett te­le­fon­sam­tal om att ett tåg med far­ligt gods vällt strax före tåg­sta­tio­nen i Var­berg.

SOM SKYDDSOMBUD OCH kam­rat­stöd­ja­re på Green Car­go var det han som fick ta hand om lok­fö­ra­ren ef­ter olyc­kan.

– Han ha­de kla­rat sig oskadd och gjor­de vad han skul­le i sam­band med olyc­kan. Han var rätt lugn när jag pra­ta­de med ho­nom, sä­ger An­ders Jo­hans­son.

När vag­nar­na spå­ra­de ur bröts luf­ten mel­lan vag­nar­na, vil­ket in­ne­bar att he­la tå­get brom­sa­de in i den svar­ta nat­ten och blev stå­en­de.

– Lok­fö­ra­ren gick då bort med lyk­ta och såg att fle­ra vag­nar låg i di­ket. När han såg att det var far­ligt gods som vällt bestämde han sig för att in­te gå fram.

I LAS­TEN FANNS det frä­tan­de äm­net natri­um­hyd­rox­id, även kal­lat lut.

Gods­tå­get kom från sta­tio­nen Sä­ve­näs i Gö­te­borg och skul­le ner till Helsing­borg.

Lok­fö­ra­ren av olycks­tå­get är en rutinerad lok­fö­ra­re med många år på järn­vä­gen.

DET VAR FÖRS­TA gång­en som han var med om en ur­spår­ning och hans ar­bets­stäl­le var på Green Car­go i Mal­mö.

– Så det var ing­en kol­le­ga som jag kän­de, be­rät­tar An­ders Jo­hans­son, som mel­lan klockan 03.30 och 9.00 be­fann sig med ho­nom på kon­to­ret på Öst­ra Hamn­vä­gen.

– Secu­ri­tas från Gö­te­borg kom ner och gjor­de drog­tes­ter, vil­ket är Green Car­gos ru­tin. Även po­li­sen var där och kon­trol­le­ra­de ho­nom. Han var in­te al­ko­holpå­ver­kad. För po­li­sen fick lok­fö­ra­ren be­rät­ta om hän­del­se­för­lop­pet, sä­ger An­ders Jo­hans­son.

Ef­ter det fick lok­fö­ra­ren åka hem till Mal­mö. Han fick ta en buss från Var­berg till Halm­stad och där­i­från ta tå­get hem.

”Lok­fö­ra­ren gick då bort med lyk­ta och såg att fle­ra vag­nar låg i di­ket. När han såg att det var far­ligt gods som vällt bestämde han sig för att in­te gå fram” AN­DERS JO­HANS­SON tog hand om lok­fö­ra­ren

UN­DER TIS­DAGS­FÖR­MID­DA­GEN job­ba­de Green Car­gos per­so­nal i Var­berg med den per­son som är olycks­plat­s­an­sva­rig.

– En del av vag­nar­na har vi nu fått in till tåg­sta­tio­nen i Var­berg, sä­ger An­ders Jo­hans­son.

Bild: FRED­RIK LARSSON

KAM­RAT­STÖD­JA­RE. An­ders Jo­hans­son job­bar på Green Car­go i Var­berg och var den som fick ta hand om lok­fö­ra­ren till olycks­tå­get.

OLYC­KA. Lok­fö­ra­ren av olycks­tå­get fick hjälp av en kam­rat­stöd­ja­re. Han fick se­dan ta buss och tåg hem till Mal­mö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.