Tu­sen­tals re­se­nä­rer drab­ba­des

HAL­LANDS­TRA­FI­KEN: ”RÄK­NA MED STÖR­NING­AR ÄVEN I DAG” Allt om tå­go­lyc­kan

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Tra­fik­ver­kets pro­gnos var att stop­pet skul­le hål­la i sig un­der he­la tis­da­gen. Vid olycks­plat­sen är det dub­bel­spår och det har in­letts dis­kus­sio­ner om att öpp­na upp ett av spåren. Un­der tis­dags­ef­ter­mid­da­gen kun­de dock gods­tå­gen bör­ja rul­la igen på ett av de två spåren.

DANIEL MO­DIG­GÅRD, pla­ne­rings­chef på Hal­lands­tra­fi­ken, sä­ger att det gäl­ler för re­se­nä­rer att hål­la sig upp­da­te­rad in­för sin re­sa med kol­lek­tiv­tra­fi­ken un­der ons­da­gen.

– Even­tu­ellt in­ställ­da tå­gav­gång­ar kom­mer vi att er­sät­ta med buss, sä­ger han. Kan man li­ta på det?

– Det lig­ger i vårt upp­drag att sät­ta in er­sätt­nings­tra­fik när tå­gen in­te har möj­lig­het att tra­fi­ke­ra.

Olyc­kan in­träf­fa­de vid två­ti­den nat­ten mot tis­da­gen och många re­se­nä­rer vän­ta­de väl­digt länge på er­sätt­nings­bus­sar på mor­go­nen.

I Fal­ken­berg ha­de in­te en en­da er­sätt­nings­buss av­gått mot Var­berg när klockan var åt­ta. Även i Kungs­bac­ka stod hund­ra­tals och vän­ta­de på er­sätt­nings­bus­sar.

På järn­vägs­sta­tio­nen i Var­berg var det knök­fullt vid sju­ti­den på tis­dags­mor­go­nen.

– Det är oer­hörd då­lig in­for­ma­tion här, ing­en sä­ger någon­ting, sa Åsa Dau­gaard.

Hon skul­le till­sam­mans med två kol­le­gor ta tå­get klockan 6.34 till Halm­stad.

– Nu får vi ta en bil i stäl­let. Men det är bra att folk sam­ar­be­tar och er­bju­der varand­ra skjuts, sa Ul­ri­ka Adams­son.

Ellinor Svens­son skul­le ta ett tåg mot Gö­te­borg klockan 6.23. Men gav upp i vän­tan på er­sätt­nings­bus­sar.

– Hal­lands­tra­fi­ken viss­te det­ta ti­digt, att det in­te fun­kar bätt­re. De mås­te se till att det är lön­samt att pend­la. Jag äls­kar att pend­la, när det fun­ge­rar. Nu blir det lo­kal­bus­sen hem mot lan­det, sa hon.

VID EL­VA PÅ tis­dags­för­mid­da­gen kör­de 20 er­sätt­nings­bus­sar på sträc­kan Kungs­bac­ka - Fal­ken­berg. Från Fal­ken­bergs sta­tion kun­de re­se­nä­rer­na fort­sät­ta sin re­sa sö­derut med Öresunds­tå­gen.

Det var fram­för allt bris­ten på in­for­ma­tion som fru­stre­ra­de. Många har sam­ti­digt för­stå­el­se för att det sker ovän­ta­de sa­ker och att olyc­kan med gods­tå­get på­ver­ka­de.

Je­la Mandra­pa vän­ta­de för att ta sig till ar­be­tet på för­säk­rings­kas­san i Var­berg.

– Vi för­står att tå­gen är in­ställ­da

Till följd av tå­go­lyc­kan i Var­berg kom­mer det att bli stör­ning­ar i tåg­tra­fi­ken även idag. Hal­lands­tra­fi­ken upp­ma­nar si­na re­se­nä­rer att hål­la sig upp­da­te­ra­de.

”Hal­lands­tra­fi­ken viss­te det­ta ti­digt, att det in­te fun­kar bätt­re. De mås­te se till att det är lön­samt att pend­la”

ELLINOR SVENS­SON

pend­la­re

LÅNG VÄN­TAN. Un­der tis­da­gen var det många re­se­nä­rer som fick vän­ta på en er­sätt­nings­buss. Många gav till slut upp och ett stort an­tal per­so­ner kom för sent till job­bet. Läs mer på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.