Av olyc­kan

Hallands Nyheter - - Nyheter - MA­LIN STRANDBERG 010-471 50 25 ma­lin.strandberg@hn.se RE­BEC­KA KVINT 010-471 53 69 re­bec­ka.kvint@hn.se ÅSA LINDQVIST 010-471 52 63 asa.lindqvist@hn.se FRED­RIK LARSSON 010-471 53 67 fred­rik.larsson@hn.se

men vi vill ve­ta när bus­sar­na kom­mer. Nu med all tek­nik som finns är det kons­tigt att de in­te kan nå kun­der. De kun­de skic­ka ut tåg­vär­dar­na på de in­ställ­da tå­gen hit.

PÅ EN BÄNK satt Ca­ro­li­ne Svens­son som skul­le till Halm­stad.

– Kol­le­gor ska häm­ta upp mig. Det är som det är, jag får en stund för mig själv. Jag tyc­ker det fun­ge­rar bra an­nars.

Gö­ran Karls­son skul­le till Stock­holm för att häm­ta en bil. Han val­de bort fly­get från Halm­stad för att slip­pa job­bet med att ha bi­len par­ke­rad på flyg­plat­sen. Han van­ka­de fram och till­ba­ka på sta­tio­nen med de and­ra.

– Det gör ing­et. Jag får ta da­gen till det­ta. Jag kan in­te läg­ga ener­gi på det jag in­te kan på­ver­ka, sa han.

Yas­mi­ne Möl­ler­ström Hen­stam, kom­mu­ni­ka­tions- och mark­nads­chef på Hal­lands­tra­fi­ken, sa så­här till HN un­der tis­dags­mor­go­nen:

– Det är katastrof i tra­fi­ken kan jag sä­ga. Jag har ing­en be­kräf­tel­se på att bus­sar­na är fram­me än. Det är tå­go­pe­ra­tö­ren Trans­dev, som kör tå­gen åt Öresunds­tåg, som har av­tal med oli­ka buss­bo­lag. De har be­ställt bus­sar men jag har in­te fått nå­gon be­kräf­tel­se på att de är på gång än. Det tar tid att få så många bus­sar som vi är i be­hov av.

På tis­dags­kväl­len be­kräf­ta­de Tra­fik­ver­ket att Vi­ska­dals­ba­nan kom­mer va­ra av­stängd un­der he­la ons­da­gen.

Bil­der: AN­NI­KA KARLBOM/ÅSA LINDQVIST

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.