57-åring fri­as från stöld­för­sök

Hallands Nyheter - - Nyheter - JO­A­KIM KULLBERG 010-471 51 92 jk@hn.se

Kvin­nan såg hur den 57-åri­ge man­nen för­sök­te stjä­la hen­nes cykel – men ef­tersom han in­te tänkt be­hål­la den fri­as han nu av tings­rät­ten i Halm­stad.

I de­cem­ber 2015 var kvin­nan på väg mot sin cykel som stod par­ke­rad på Köp­mans­ga­tan när hon såg hur den nu 57-åri­ge man­nen var i full färd med att klip­pa upp lå­set på två­hju­ling­en.

KVIN­NANS ANKOMST FICK man­nen att av­bry­ta den han höll på med och han för­kla­ra­de för hen­ne att han ba­ra öpp­na­de en öl. Nå­gon öl kun­de kvin­nan dock in­te se, och hon ring­de ef­ter po­lis.

57-åring­en er­kän­de för po­li­sen att han ha­de för­sökt stjä­la cy­keln, men änd­ra­de sig se­dan när det var dags för rät­te­gång. Den änd­ring­en tar tings­rät­ten fas­ta på.

I DO­MEN MOT 57-åring­en skri­ver rät­ten att det är be­vi­sat att 57-åring­en klipp­te upp lå­set till cy­keln, men ef­tersom han upp­ger att han in­te ha­de tänkt be­hål­la den är in­te åta­let för för­sök till stöld be­vi­sat – där­för fri­as han. 57-åring­en åta­la­de sam­ti­digt för fy­ra fall av nar­ko­ti­kabrott, varav tre ringa brott, och där döms han på samt­li­ga punk­ter.

För nar­ko­ti­kabrot­ten döms 57-åring­en till vill­kor­lig dom och 100 dags­bö­ter á 50 kro­nor.

Bild: PE­TER KORPI/ARKIV

FÖR­SÖK TILL STÖLD. Det var i de­cem­ber 2015 som den 57-åri­ge man­nen var i full färd med att klip­pa upp lå­set till två­hju­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.