Del­tids­brand­män slutar i pro­test mot nya av­ta­let

Hallands Nyheter - - Nyheter - JO­A­KIM KULLBERG 010-471 51 92 jk@hn.se

Fle­ra er­sätt­ning­ar för­svann med det nya kol­lek­tivav­ta­let, nu sä­ger del­tids­brand­män över he­la lan­det upp sig i pro­test.

Ef­ter att det nya kol­lek­tivav­ta­let träd­de i kraft har del­tids­brand­män över he­la Sve­ri­ge sagt upp sig i pro­test.

MAN AN­SER ATT det nya av­ta­let, där bland an­nat ob-er­sätt­ning och pri­vat bi­ler­sätt­ning har skro­tats, är en kraf­tig för­säm­ring, upp­ger P4 Hal­land. Mass­upp­säg­ning­ar­na har märkts av även i Hal­land.

– DET ÄR någ­ra som har ringt mig och sagt att de vill sä­ga upp sig, men jag tyc­ker än­då att vi ska ge ar­bets­gi­va­ren en chans att lö­sa det­ta, sä­ger Jo­a­kim Gustafsson, del­tids­brand­man i Ge­tinge och för­tro­en­de­vald för Brand­män­nens riks­för­bund till P4 Hal­land.

Peng­ar­na som spa­ras in på er­sätt­ning­en ska i stäl­let an­vän­das för att hö­ja den fas­ta er­sätt­ning­en – men om det blir en höj­ning el­ler in­te rå­der det de­la­de me­ning­ar om. SKL me­nar att er­sätt­ning­ar­na kom­mer att hö­jas, med Jo­a­kim Gustafsson och fle­ra and­ra del­tids­brand­män hål­ler in­te med.

– VIL­KA AN­STÄLL­DA vill ha en sänk­ning av lö­nen? Det är det ju ing­en som vill ha men det­ta av­ta­let blir en sänk­ning, sä­ger Gustafsson till P4 Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.