Fak­ta:

SD och kom­mun­po­li­ti­ken

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na (SD) fick 11 pro­cent av rös­ter­na vid kom­mun­va­let i Fal­ken­berg 2014.

Det in­ne­bär att par­ti­et har 6 av 51 man­dat i kom­mun­full­mäk­ti­ge, vil­ket skul­le ha kun­nat ge dem möj­lig­het att på­ver­ka i vis­sa av­gö­ran­de frå­gor. För om de sex le­da­mö­ter­na an­slu­ter sig till en i öv­rigt enig op­po­si­tion i nå­gon frå­ga, så skul­le de bil­da ma­jo­ri­tet gente­mot den sty­ran­de bor­ger­li­ga al­li­an­sen.

Men ef­ter oli­ka av­hopp kan SD in­te fyl­la fler än fem av sex sto­lar vil­ket in­ne­bär att en even­tu­ell våg­mäs­tar­roll gått för­lo­rad för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.