På väg att blie-sports­proffs

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Li­te i skymun­dan har Fal­ken­berg fått en mäs­ta­re i esport. För­ra hel­gen vann Eli­as ”Bozzzton” Si­be­li­us täv­ling­en He­art­h­sto­ne In­ter­na­tio­nal Cham­pi­ons­hips i Kö­pen­hamn.

Eli­as Si­be­li­us är 18 år och går sista året på na­tur­ve­ten­skaps­pro­gram­met. Den sport­in­tres­se­ra­de kanske kän­ner igen ho­nom som ping­is­li­ra­re i Fal­ken­bergs Bord­ten­nisklubb (med lag-guld från ung­doms-sm som främs­ta me­rit) el­ler som fot­bolls­spe­la­re i Vin­bergs I F.

– Ping­is och fot­boll spe­lar jag mest för mo­tio­nen nu­me­ra. Det är vik­tigt att rö­ra på sig när man sit­ter vid da­torn så myc­ket.

Segern i Co­pen­ha­gen Ga­mes är hans förs­ta i e-sport sam­man­hang och öpp­nar dör­rar till än­nu stör­re tur­ne­ring­ar.

– Jag har spe­lat i två år men det är ba­ra det se­nas­te året jag börjat sat­sa på all­var. Ti­di­ga­re har jag kva­lat in till sto­ra täv­ling­ar men fal­lit på mål­snö­ret och in­te gått vi­da­re där. Bland an­nat i Dream­hack i Jön­kö­ping och tre Vm-kval. Den här gång­en gick det he­la vägen och är bra för mitt själv­för­tro­en­de, be­rät­tar Eli­as.

NÄR VI TA­LAS vid för­be­re­der han sig för att re­sa till USA se­na­re på da­gen. Där vän­tar en stor in­ter­na­tio­nell täv­ling i Aus­tin, Tex­as och han blir bor­ta i en vec­ka.

”Det öpp­nar för än­nu fler täv­ling­ar och ger ex­tre­ma möj­lig­he­ter till att kun­na le­va på det här”

ELI­AS SI­BE­LI­US

Blir det in­te tufft att hin­na med sko­lan ock­så då du ska ta stu­den­ten i som­mar?

– Jo, men jag ska för­sö­ka kom­bi­ne­ra så myc­ket som möj­ligt. Skul­le jag vin­na där är man verk­li­gen up­pe i eli­ten. Det öpp­nar för än­nu fler täv­ling­ar och ger ex­tre­ma möj­lig­he­ter till att kun­na le­va på det här. Det vo­re li­te av dröm­men.

HE­ART­H­STO­NE ÄR ETT stra­te­gi­spel, ett kort­spel egent­li­gen, men spe­las van­ligt­vis di­gi­talt. Eli­as Si­be­li­us har kom­mit så långt att han kan be­trak­tas som halv­prof­fes­sio­nell och spe­lar för en or­ga­ni­sa­tion som he­ter Crowns Esports Club. Hur stort är det att han vann i Kö­pen­hamn?

– Man kan jäm­fö­ra med en Em­vinst, tyc­ker jag. De som kom­mer dit är de bäs­ta i Eu­ro­pa. Segern gör att han nu bli­vit in­bju­den till en stor täv­ling i Nor­ge där man ba­ra får va­ra med om man vun­nit en stor täv­ling ti­di­ga­re, för­kla­rar Cliff Lil­ja som är ma­na­ger för Crowns Esports Club.

Or­ga­ni­sa­tio­nen står för al­la kost­na­der i sam­band med täv­ling­ar och de bäs­ta spe­lar­na tjä­nar gans­ka bra.

Vil­ken är Eli­as styr­ka som spe­la­re?

– Hans en­ga­ge­mang. Han läg­ger väl­digt myc­ket tid på att trä­na och är väl­digt fo­ku­se­rad. Sit­ter och nö­ter när han spe­lar. Er­fa­ren­he­ten som ping­is­spe­la­re tror jag bi­drar till att han är så fo­ku­se­rad.

Hur tror du att han kla­rar sig i Aus­tin?

– Jät­tesvårt att sä­ga. 200 per­so­ner del­tar där och det är li­te som po­ker. Kan gå hur som helst. Men Eli­as är duk­tig och vi har en dis­kus­sion om att han ska bli hel­proffs. I nu­lä­get ser det ut som att det blir så, sä­ger Cliff Lil­ja.

SPORTPROFIL. Eli­as Si­be­li­us är svensk lag­mäs­ta­re i ping­is (USM) och är här plå­tad är nu på väg till USA för en ny tur­ne­ring.

Bild: OLA FOLKESSON

vid Stel­lan Bengts­son-sta­tyn. Un­der nam­net Bozzzton har han även vun­nit en stor täv­ling i e-sport i Kö­pen­hamn och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.