Mö­do­samt ar­be­te att ut­re­da stor­brän­der­na

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

Ing­en har än­nu gri­pits för den miss­tänkt an­lag­da bran­den på Åka­re­vä­gen.

Det våld­sam­ma brand­för­lop­pet gör att hop­pet om att fin­na even­tu­el­la tek­nis­ka spår är väl­digt li­tet. Dels för att be­vis för­mod­li­gen för­in­tats av het­tan och dels för svå­rig­he­ten att kom­ma åt.

– Ras­ris­ken gör att vi in­te släp­per in någ­ra män­ni­skor och det in­klu­de­rar vå­ra tek­ni­ker. Vi blir nog tvung­na att bli kvar ut­an­för, sä­ger Ce­ci­lia Bergsten som är Hal­landspo­li­sens ro­tel­chef för grova brott.

Ett an­tal för­hör har hål­lits med oli­ka per­so­ner och en del tips har kom­mit in från all­män­he­ten. Men ing­en miss­tänkt är än­nu gri­pen och po­li­sen tar gär­na emot fler tips. Finns det nå­gon form av ka­me­raö­ver­vak­ning i om­rå­det och har det i så fall gett nå­got?

– Vi har ba­ra kom­mit en bit på vägen med det och hit­tills har det in­te gett re­sul­tat.

När det gäl­ler den and­ra stor­bran­den i det gam­la gju­te­ri­et är lä­get oför­änd­rat. Den miss­tänk­te man­nen sit­ter fort­fa­ran­de häk­tad.

– Det är ett mö­do­samt ar­be­te men vi tragg­lar på med bäg­ge två, sä­ger Ce­ci­lia Bergsten. go­da plan­be­red­skap som finns i kom­mu­nen nu­me­ra, på att många bygg­lov be­vil­jats un­der året som gått och på att många bo­stads­byg­gen satts igång.

– Men vi kan in­te va­ra helt nöj­da med allt ef­tersom det byggs för li­te på lands­byg­den. Det är en ut­ma­ning.

Op­po­si­tions­rå­det Per Svens­son (S) frå­ga­de sig vad han skul­le op­po­ne­ra mot när det hand­lar om ett så gott re­sul­tat som kom­mu­nen gjor­de fö­ra året.

– VI ÄR EN kom­mun som ser ut att må väl­digt bra och har en sta­bil eko­no­misk grund. Men kom­mu­nen finns in­te till för att gö­ra sto­ra eko­no­mis­ka vins­ter ut­an för att ska­pa väl­stånd åt si­na in­vå­na­re, för­kla­ra­de Per Svens­son som sak­nar en re­do­vis­ning av kva­li­tén på kom­mu­nens verk­sam­he­ter.

Fö­re­trä­da­re för de kom­mu­na­la bo­la­gen var på plats och fick sva­ra på många frå­gor från le­da­mö­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.