Pe­der­sen dömd till fäng­el­se

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 hakan.bergstrom@hn.se

Andre­as Pe­der­sen, ti­di­ga­re äga­re av Ho­tell Hjär­ta­red i Ul­la­red, döms till fäng­el­se i två år och sex må­na­der för eko­no­mis­ka brott.

Pe­der­sen, som lät byg­ga ho­tel­let ut­an­för Ul­la­red 2011 och drev det fram till för­sälj­ning­en hös­ten 2014, stod åta­lad för tre punk­ter av eko­no­misk brotts­lig­het.

Snart ef­ter för­sälj­ning­en av Ho­tell Hjär­ta­red be­gär­de han sitt fö­re­tag So­va Gott Fas­tig­he­ter AB i kon­kurs. Kon­kurs­för­val­ta­ren miss­tänk­te snart att bo­la­get ha­de tömts på till­gång­ar. Åkla­ga­ren me­na­de att Pe­der­sen skic­kat 4,8 mil­jo­ner kro­nor till kon­ton i Lux­em­burg via Hong­kong, kon­ton som han själv för­fo­ga­de över.

PE­DER­SEN HAR NE­KAT, även om han med­gett att över­fö­ring­ar har skett till ho­nom själv. Men det har, en- ligt Pe­der­sen, va­rit frå­ga om peng­ar som han ha­de rätt till – fram­förallt för att han haft eg­na ut­lägg för att be­ta­la ar­bets­kraft.

Men tings­rät­ten i Uppsa­la, där Pe­der­sen är bo­satt, går i hu­vud­sak på åkla­ga­rens lin­je, dock in­te rik­tigt i den utsträckning som den­ne häv­dat. Tings­rät­ten me­nar i sin dom att det en­dast är klar­lagt att 3,8 mil­jo­ner kro­nor ploc­kats ut ur fö­re­ta­get på olag­ligt sätt.

PE­DER­SEN DÖMS NU till 2,5 års fäng­el­se för grov ored­lig­het mot bor­ge­nä­rer, grovt bok­fö­rings­brott och skat­te­brott. Han ska be­ta­la 3,8 mil­jo­ner kro­nor i ska­de­stånd till kon­kurs­bo­et, ef­tersom det är peng­ar som ford­rings­ä­gar­na gått mis­te om ge­nom hans age­ran­de. Han döms även till nä­rings­för­bud.

Pe­der­sen kan för­mo­das över­kla­ga do­men, med tan­ke på sin ne­kan­de in­ställ­ning.

HÅKAN BERG­STRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.