Fak­ta:

Vad är e-sport?

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Käl­la: SVENS­KA ESPORTFÖRENINGEN

* E-sport är en för­kort­ning av ”elektro­nisk sport” och är ett sam­lings­namn för al­la täv­ling­ar som är ut­för­da med hjälp av da­to­rer el­ler spel­kon­sol. Be­grep­pet myn­ta­des i Syd­ko­rea bland an­nat av ar­ran­gö­rer­na bakom World Cy­ber Ga­mes men har un­der det se­nas­te de­cen­ni­et bli­vit ett glo­balt ve­der­ta­get be­grepp. * Det finns väl­digt li­te se­ri­ö­sa un­der­sök­ning­ar och sta­tistik kring e-sport. Det man vet är att svens­ka webb­plat­ser med fo­kus på e-sport sam­lar många män­ni­skor. Pla­ner finns även på att det ska in­fö­ras i OS fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.