För­slag: För­bjud mo­bil­fip­pel i bi­len

Trans­port­sty­rel­sens för­slag bac­kas upp av re­ge­ring­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Att ratt­sur­fa och hål­la mo­bil­te­le­fo­nen i han­den un­der kör­ning ska för­bju­das. Trans­port­sty­rel­sens för­slag bac­kas upp av re­ge­ring­en som vill se tyd­li­ga­re reg­ler.

Blic­ken på vägen och hän­der­na på rat­ten. Trans­port­sty­rel­sen vill att da­gens be­stäm­mel­ser om mo­bi­ler och bil­kör­ning ska kom­plet­te­ras med for­mu­le­ring­en ”fö­ra­ren får in­te an­vän­da mo­bil­te­le­fo­nen på ett så­dant sätt att han el­ler hon hål­ler den i han­den”.

En­ligt gäl­lan­de reg­ler får man in­te han­te­ra mo­bi­len på ett så­dant sätt att det in­ver­kar men­ligt på kör­ning­en.

– Det är svårt för po­li­sen att av­gö­ra om det är just an­vänd­ning­en av mo­bil­te­le­fon som re­sul­te­rat i det tra­fik­far­li­ga be­te­en­det och det är svårt att be­vi­sa det, sä­ger Trans­port­sty­rel­sen pro­jekt­le­da­re The­re­se Malm­ström på en press­träff med ge­ne­ral­di­rek­tö­ren Jo­nas Bjelfven­stam och in­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Jo­hans­son (S).

Elin Lund­gren, konst­när­lig le­da­re från Mal­mö och Lin­deröd, kör 14 mil om da­gen och an­vän­der själv ald­rig mo­bi­len när hon är ute på vägar­na. Hon väl­kom­nar ett ut­ö­kat för­bud.

–De gång­er jag är nä­ra att kroc­ka är det of­tast med en bil­fö­ra­re som har haft en mo­bil i han­den. Jag ser att de sit­ter och hål­ler på med den. Kol­lar gps el­ler nå­got an­nat, sä­ger Elin Lund­gren.

Trans­port­sty­rel­sens för­slag finns i en rap­port som har gjorts på upp­drag av re­ge­ring­en.

– De skäl som ni nu an­för ta­lar nog för att re­ge­ring­en med san­no­lik­het kom­mer att gå vi­da­re med ett ut­ö­kat för­bud, sä­ger An­na Jo­hans­son (S).

Jo­hans­son sä­ger att det åt­minsto­ne finns två sa­ker som ta­lar för att in­fö­ra ett för­bud. Den ena är att Sve­ri­ge då skul­le le­va upp till en in­ter­na­tio­nell kon­ven­tion om tra­fik­sä­ker­het, kal­lad Wi­en­kon­ven­tio­nen. Den på­bju­der för­bud mot hand­hål­len mo­bil vid kör­ning.

Den and­ra hand­lar om tyd­lig­het.

– Jag har mött många som tror att det i dag är tillå­tet att kö­ra bil sam­ti­digt som man sms:ar el­ler an­vän­der mo­bi­len på an­nat sätt. Så är det in­te, sä­ger hon.

The­re­se Malm­ström un­der­stry­ker att det in­te finns nå­gon en­skild lös­ning för ökad tra­fik­sä­ker­het kopp­lat till mo­bi­ler och lik­nan­de. Men ett för­bud mot hand­hål­len mo­bil kan gö­ra det lät­ta­re för po­li­sen att lag­fö­ra per­so­ner och ett för­bud är tyd­li­ga­re gente­mot al­la som kör bil. In­ter­na­tio­nel­la er­fa­ren­he­ter vi­sar dock att hår­da­re reg­ler in­te all­tid får ef­fekt ef­tersom fö­ra­re ten­de­rar att ig­no­re­ra för­bu­den.

– Man ska in­te ha för högt ställ­da för­vänt­ning­ar på vad ett så­dant här för­bud kan in­ne­bä­ra, sä­ger The­re­se Malm­ström. (TT)

FOTO: ERIK NYLANDER/TT/ARKIV

Oupp­märk­sam el­ler in­te? I går kom ett för­slag om att man in­te ska få hål­la en mo­bil el­ler lik­nan­de i han­den sam­ti­digt som man kör bil.

Elin Lund­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.