Döms till fäng­el­se för Fa­ce­book­våld­täkt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

De tre män som åta­la­des för den så kal­la­de Fa­ce­book­våld­täk­ten i Uppsa­la döms till fäng­el­se. De ska be­ta­la höga ska­de­stånd till kvin­nan – som fått li­da ef­tersom fil­men spri­dits över he­la värl­den.

Våld­täk­ten på kvin­nan i 30­års­ål­dern en ti­dig mor­gon i ja­nu­a­ri blev myc­ket upp­märk­sam­mad ef­tersom de­lar av hän­del­se­för­lop­pet sän­des li­ve i en slu­ten Fa­ce­book­grupp med 60 000 med­lem­mar.

Tre män i åld­rar­na 18, 21 och 24 år kun­de gri­pas när de som såg fil­men slog larm till po­li­sen. De två yng­re åta­la­des för våld­täkt och den äld­re, som var den som sän­de det he­la på Fa­ce­book, för med­hjälp till våld­täkt och grovt för­tal.

I går döm­des al­la tre i Uppsa­la tings­rätt. 18­åring­en till ett års fäng­el­se för våld­täkt, 21­åring­en till två år och fy­ra må­na­ders fäng­el­se för våld­täkt samt med­hjälp till våld­täkt och den älds­te, 24­åring­en, till sex må­na­ders fäng­el­se för grovt för­tal samt un­der­lå­ten­het att av­slö­ja våld­täkt.

Män­nen ska ock­så be­ta­la höga ska­de­stånd till kvin­nan på to­talt 330 000 kro­nor.

En­ligt tings­rät­ten är det be­vi­sat att kvin­nan var så kraf­tigt på­ver­kad av al­ko­hol och nar­ko­ti­ka att hon be­fann sig i en sär­skilt ut­satt si­tu­a­tion.

– Två av dem har haft sex med hen­ne. De me­nar att hon sam­tyckt. Men är man för­satt i en så­dan här all­var­ligt ut­satt si­tu­a­tion kan man in­te sam­tyc­ka till någon­ting, sä­ger rät­tens ord­fö­ran­de Nils Pål­brant.

Sprid­ning­en av fil­men be­döms som grovt för­tal, då den vål­lat kvin­nan stor ska­da. Men själ­va fil­men har ock­så hjälpt med att få män­nen döm­da.

– Be­vislä­get blir bätt­re ge­nom det här, sä­ger Nils Pål­brant och ut­veck­lar hur fil­men fått sprid­ning:

–Det är många som har ta­git still­bil­der av det he­la och de har se­dan spri­dits ut över he­la värl­den på Youtu­be och det här in­ne­bär att hon drab­bats av en väl­digt stor ska­da.

Kvin­nan har ef­ter det in­träf­fa­de tving­ats flyt­ta till skyd­dat bo­en­de och mår myc­ket då­ligt. (TT)

FOTO: PO­LI­SEN

De tre döm­da po­se­ra­de med va­pen un­der li­ve­sänd­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.