Hem­ligt svar om Sau­diröst

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■PO­LI­TIK. Par­ti­le­dar­na för Mo­de­ra­ter­na, Li­be­ra­ler­na och Cen­tern vill få ve­ta hur Sve­ri­ge rös­ta­de när Sau­dia­ra­bi­en ny­li­gen val­des in i FN:S kvin­no­kom­mis­sion. Det ska de få, lo­var ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström (S).

”Vi kan som be­kant in­te re­do­vi­sa of­fent­ligt hur Sve­ri­ge rös­tar i en slu­ten om­röst­ning, men ef­tersom sek­re­tess gäl­ler un­der ut­ri­kes­nämn­dens mö­ten kom­mer jag att in­for­me­ra riks­da­gens par­ti­er om den här frå­gan vid nämn­dens näs­ta mö­te. Jag vill dock re­dan nu tyd­lig­gö­ra att Sve­ri­ge in­te har in­gått någ­ra röst­by­ten i va­let till FN:S kvin­no­kom­mis­sion”, skri­ver Wall­ström.

FN:S kvin­no­kom­mis­sion är en funk­tio­nell kom­mit­té med an­svar för po­li­cy­ut­veck­ling in­om jäm­ställd­het. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.