”Är så svårt att re­kry­te­ra”

Skol­ver­ket: Mind­re barn­grup­per men ock­så fär­re ut­bil­da­de pe­da­go­ger i för­sko­lan

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Barn­grup­per­na blir allt mind­re i svensk för­sko­la. Men sam­ti­digt sjun­ker per­so­na­lens ut­bild­ningsni­vå.

För­sko­le­lä­rar­na Jo­han­na Rahm och Jen­ny An­ders­son ef­ter­ly­ser fler ut­bil­da­de kol­le­gor.

– Vår för­sko­le­chef vill ba­ra an­stäl­la för­sko­le­lä­ra­re. Det är väl en bra mål­sätt­ning, men den hål­ler in­te rik­tigt som det ser ut nu. Det är så svårt att re­kry­te­ra, sä­ger Rahm.

Många in­om för­sko­lan sak­nar helt ut­bild­ning för ar­be­te med barn – och de re­gi­o­na­la skill­na­der­na är sto­ra. En­dast 39 pro­cent har en för­sko­le­ex­a­men, vil­ket är en minsk­ning med 3 pro­cen­ten­he­ter jäm­fört med 2015. Sam­ti­digt sak­nar 28 pro­cent helt ut­bild­ning för ar­be­te med barn, vi­sar Skol­ver­kets sta­tistik.

– Man har kla­rat en kraf­tig ök­ning av bar­nan­tal och sam­ti­digt mins­kat barn­grup­per­na, men det blir på be­kost­nad av de högst ut­bil­da­de pe­da­go­ger­na, sä­ger Per­ar­ne An­ders­son, som är chef för av­del­ning­en för ut­bild­ning och ar­bets­mark­nad på Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting (SKL).

På för­sko­lan Storm­hat­ten, med 170 barn i Stång­by ut­an­för Lund, har för­sko­le­lärar­bris­ten bli­vit allt­mer känn­bar de se­nas­te åren.

– Just nu är vi väl un­ge­fär hälf­ten ut­bil­da­de, sä­ger Jo­han­na Rahm.

Las­set blir tyng­re att dra för de fast an­ställ­da med för­sko­le­lä­rarex­a­men: De får ta an­sva­ret för att pla­ne­ra och do­ku­men­te­ra det pe­da­go­gis­ka ar­be­tet, de får ock­så hål­la i ut­veck­lings­sam­tal och and­ra för­äld­ra­kon­tak­ter.

– Även om vi kan läg­ga väl­digt myc­ket ar­be­te på vå­ra vi­ka­ri­er så är det in­te just det där att dri­va ar­be­tet fram­åt, där går det in­te att jäm­fö­ra med en ut­bil­dad kol­le­ga, sä­ger Jen­ny An­ders­son.

Per­ar­ne An­ders­son på SKL an­ser att bäs­ta lös­ning­en på för­sko­le­lärar­bris­ten är att ut­bil­da fler till barnskö­ta­re och sam­ti­digt er­bju­da in­tern­ut­bild­ning. Att fler out­bil­da­de nu an­ställs ser han sam­ti­digt som en möj­lig­het för fram­ti­den.

–Det hand­lar in­te säl­lan om ung­do­mar och ny­an­ län­da. De bör­jar som out­bil­da­de men får kanske en am­bi­tion att vil­ja bli för­sko­le­lä­ra­re el­ler barnskö­ta­re, sä­ger han.

De krym­pan­de barn­grup­per­na är en an­nan tyd­lig trend. För­sko­le­grup­per­nas ge­nom­snitt­li­ga stor­lek har sjun­kit från 16,7 barn un­der 2015 till 15,9 un­der 2016. Så små har de in­te va­rit se­dan 1992, kon­sta­te­rar Skol­ver­ket.

Men Jo­han­na Rahm och Jen­ny An­ders­son tyc­ker att så­da­na siff­ror ska tas med många ny­por salt.

– En så­dan siff­ra sä­ger ingen­ting om per­so­naltät­het, el­ler om hur mil­jön och or­ga­ni­sa­tio­nen ser ut – det är ba­ra en siff­ra. Det kan pro­vo­ce­ra mig li­te, sä­ger An­ders­son.

Själ­va ser de sto­ra för­de­lar med att job­ba i stor­ar­bets­lag som på Storm­hat­ten. Barn­grup­per­na kan upp­le­vas som sto­ra, men i prak­ti­ken de­las bar­nen he­la ti­den in i mind­re grup­per.

– Det där med att ba­ra tit­ta på siff­ror, det mås­te vi verk­li­gen kom­ma ifrån. Det är in­te li­ka med kva­li­té ba­ra för att vi har en viss siff­ra, sä­ger Jen­ny An­ders­son. An­ni­ka Au­gustsson/tt

Ce­ci­lia Klin­tö/tt

FOTO: BJÖRN LINDGREN/TT

Pe­da­go­gisk lek. Jen­ny An­ders­son och Jo­han­na Rahm byg­ger torn med någ­ra av bar­nen på för­sko­lan Storm­hat­ten i Stång­by ut­an­för Lund. De tyc­ker att det är bra att för­sko­lan grans­kas, men var­nar för allt­för stort fo­kus på en­sta­ka siff­ror i sta­tisti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.