Hand i hand i ga­tu­pro­tes­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - FOTO: ARIANA CUBILLOS/AP

Ett par hål­ler hand un­der pro­tes­ter i Ve­ne­zu­e­las hu­vud­stad Ca­racas. Mas­si­va pro­tes­ter har på­gått i fle­ra vec­kor och i mån­dags sam­la­des tu­sen­tals män­ni­skor bland an­nat till sitt­strej­ker på sto­ra hu­vud­vä­gar, med krav på den so­ci­a­lis­tis­ke pre­si­den­ten Ni­colás Ma­du­ros av­gång.

Ef­ter sam­man­drabb­ning­ar­na nat­ten till i går svensk tid var den to­ta­la döds­siff­ran i sam­band med pro­tes­ter­na up­pe i 24. Ett an­tal män­ni­skor upp­ges ha ska­dats svårt och svä­var mel­lan liv och dö. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.