Do­nald Trumps monster­vec­ka

Feb­ril ak­ti­vi­tet in­för mil­stol­pen 100 da­gar som pre­si­dent

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Do­nald Trump spur­tar in­för lör­da­gens mil­stol­pe, hans hund­ra­de dag som USA:S pre­si­dent. I vec­kan hop­pas han läg­ga fram en skat­te­re­form, dri­va ige­nom en ny sjuk­för­säk­rings­om­röst­ning och för­hind­ra att stats­ap­pa­ra­ten stängs ner av bud­get­skäl – sam­ti­digt som be­slut tas om hur den om­tvis­ta­de gräns­mu­ren mot Mex­i­ko ska fi­nan­sie­ras.

I USA är en pre­si­dents förs­ta hund­ra da­gar ett väl­känt be­grepp. Un­der val­rö­rel­sen ges of­ta löf­ten som ska upp­fyl­las un­der just den ti­den och me­di­er gör en stor af­fär av att ut­vär­de­ra när ”smek­må­na­den” är över.

Men Trump – som haft mot­gång­ar i form av sitt stop­pa­de in­re­se­för­bud och Re­pu­bli­ka­ner­nas stag­ne­ra­de sjuk­för­säk­rings­re­form – har via Twit­ter spe­lat ner be­ty­del­sen av den ”löj­li­ga mät­stic­kan av de förs­ta 100 da­gar­na”.

Men san­no­likt bryr sig Trump än­då. Han pla­ne­rar ett po­li­tiskt massmö­te i Har­ris­burg i Penn­syl­va­nia just på lör­dag kväll. Och in­nan dess vän­tar in­ten­si­va da­gar då Trump vill upp­fyl­la så många vallöf­ten som möj­ligt, en­ligt Vi­ta hu­set. Här är en del av pla­ner­na:

• Via Twit­ter har Trump avi­se­rat ett stort ”till­kän­na­gi­van­de” rö­ran­de en skat­te­re­form i dag – sam­ma dag som han har bju­dit he­la se­na­ten till Vi­ta hu­set för att in­for­me­ra om Nordkorea.

• Ef­ter det svi­dan­de ne­der­la­get för Re­pu­bli­ka­ner­nas er­sätt­nings­re­form för Ba­rack Oba­mas sjuk­för­säk­rings­lag i mars (lag­för­sla­get drogs till­ba­ka på grund av bris­tan­de stöd, trots att Re­pu­bli­ka­ner­na har ma­jo­ri­te­ten i kon­gres­sens bå­da kam­rar), hop­pas Vi­ta hu­set på en ny om­röst­ning i vec­kan. Att ri­va upp och er­sät­ta ”Oba­maca­re” var ett vik­tigt vallöf­te för Trump.

• En rad pre­si­dent­de­kret pla­ne­ras, bland an­nat re­for­mer rö­ran­de krigs­ve­te­ra­ner, ener­gi, jord­bruk och han­del.

• Trump vill hål­la den fe­de­ra­la stats­ap­pa­ra­ten fly­tan­de och sam­ti­digt fi­nan­si­e­ra byg­get av gräns­mu­ren mot Mex­i­ko.

Det sist­nämn­da är kanske den tuf­fas­te bol­len. Stats­kas­san är på väg att si­na och USA slog ti­di­ga­re i april i det så kal­la­de lå­ne­ta­ket, den gräns för hur myc­ket sta­ten får lå­na. Med vis­sa åt­gär­der kan man än­då hål­la sig fly­tan­de till ef­ter som­ma­ren, en­ligt SEB:S chefse­ko­nom Robert Ber­gqvist. Men det för­ut­sät­ter att inga peng­ar re­ser­ve­ras för byg­get av gräns­mu­ren, som to­talt be­räk­nats kos­ta mot­sva­ran­de runt 190 mil­jar­der kro­nor. Det går tvärt emot Trumps vil­ja ef­tersom mu­ren är en av hans pro­fil­frå­gor – men un­der nat­ten till i går an­tyd­de han att han än­då kanske kan tän­ka sig att vän­ta med mur­fi­nan­sie­ring­en.

Nå­gon form av bud­get­skriv­ning mås­te än­då san­no­likt ige­nom kon­gres­sen un­der vec­kan.

Ti­na Mag­ner­gård Bjers/tt

FOTO: SUSAN WALSH/AP

In­ten­si­va da­gar. Do­nald Trump har snart va­rit USA:S pre­si­dent i 100 da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.