Fins­ka barn ska slip­pa lä­ra sig svens­ka

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

På för­sök ska ele­ver i Fin­land kun­na slip­pa lä­sa bå­de fins­ka och svens­ka i sko­lan.

Det är re­ge­rings­par­ti­et Sann­fin­län­dar­na som har dri­vit kra­vet att er­sät­ta den ob­li­ga­to­ris­ka skol­svens­kan med and­ra språk.

Den fin­länds­ka ko­a­li­tions­re­ge­ring­en har nu lagt sitt för­slag.

Det ska bli ett en­gångs­för­sök där högst 2200 ele­ver som bör­jar i års­kurs fem el­ler sex hös­ten 2018 kan få möj­lig­het att väl­ja ett an­nat språk än det and­ra in­hems­ka språ­ket.

I prak­ti­ken hand­lar det om fram­för allt om att finsk­språ­ki­ga barn ska slip­pa lä­ra sig svens­ka, nå­got som Sann­fin­län­dar­na krävt länge. Par­ti­et re­ge­rar till­sam­mans med Cen­ter­par­ti­et och Sam­lings­par­ti­et.

”Ett hi­sto­riskt ögon­blick i Fin­lands språk­po­li­tik”, skri­ver Sam­po Ter­ho, som är ord­fö­ran­de i Sann­fin­län­dar­nas riks­dags­grupp, i ett press­med­de­lan­de.

För­sö­ket vän­tas be­rö­ra högst 3,7 pro­cent av den ak­tu­el­la ål­ders­grup­pen.

An­na-ma­ja Hen­riks­son, ord­fö­ran­de för Svens­ka folk­par­ti­et som för­sva­rar det svens­ka språ­ket plats i Fin­land, sä­ger att nå­gon typ av språk­för­sök var vän­tat.

– Vi kan nog le­va med det här. 3,7 pro­cent är in­te så hemskt myc­ket, sä­ger hon.

I de­cem­ber väck­te en film som Sann­fin­län­dar­nas ung­doms­för­bund lagt ut på sin Fa­ce­book­si­da stor upp­märk­sam­het.

För­bun­dets ord­fö­ran­de pis­kas av svart­kläd­da fi­gu­rer på trap­por­na till dom­kyr­kan i Helsing­fors till tex­ten ”Ing­et är ob­li­ga­to­riskt, ut­om att dö och att stu­de­ra svens­ka”. (TT-FNB)

FOTO: TT/ARKIV

Sam­po Ter­ho, ord­fö­ran­de i Sann­finn­län­dar­nas riks­dags­grupp, är nöjd med för­sö­ket att lå­ta fins­ka barn slip­pa lä­sa svens­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.