En larv – fram­ti­dens mil­jö­hjäl­te?

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SPA­NI­EN. Lar­ver av fjä­rilsar­ten Stör­re vax­mott är en plå­ga för biod­la­re, ef­tersom lar­ver­na gna­ger gång­ar i vax och trä­vir­ke och kan or­sa­ka sto­ra ska­dor på biku­por. Men de små ska­de­dju­ren äter även plast. Den spans­ka biod­la­ren Fe­de­ri­ca Ber­toc­chi­ni, fors­ka­re i bi­o­me­di­cin, slogs av det­ta se­dan hon ha­de lagt lar­ver­na i en plast­på­se, rap­por­te­rar CNN.

I hen­nes forsk­nings­pro­jekt ver­kar det som att lar­ver­na ke­miskt kan bry­ta ned svår­för­stör­da po­ly­e­ten-plas­ter bätt­re än nå­gon an­nan känd me­tod. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.