Upp­värm­ning kan kos­ta bil­jo­ner

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MIL­JÖ. Den ac­ce­le­re­ran­de glo­ba­la upp­värm­ning­en har lett till att per­ma­fros­ten i Ark­tis hål­ler på att smäl­ta, vil­ket kan in­ne­bä­ra kost­na­der för världs­e­ko­no­min på 60–800 bil­jo­ner kro­nor. Det kon­sta­te­rar Ark­tis­ka rå­det, där de fem nor­dis­ka län­der­na samt Ka­na­da, Ryss­land och USA är med­lem­mar, i en ny rap­port.

Som jäm­fö­rel­se låg värl­dens sam­la­de brut­to­na­tio­nal­pro­duk­ter, allt­så det eko­no­mis­ka vär­det av allt män­ni­skan pro­du­ce­ra­de, 2014 på cir­ka 600 bil­jo­ner kro­nor. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.