Ter­ror­peng­ar lå­ses för lång­samt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EKO­NO­MI. Sve­ri­ge får god­känt av den in­ter­na­tio­nel­la or­ga­ni­sa­tio­nen Fi­nan­ci­al Action Task For­ce (FATF) när det gäl­ler be­kämp­ning av pen­ning­tvätt och fi­nan­sie­ring av ter­ro­rism. Men det går det för lång­samt att fry­sa ter­ro­ris­ters till­gång­ar.

Så­da­na åt­gär­der ge­nom­förs i dag ge­men­samt med and­ra Eu-län­der, men FATF an­ser att det tar för lång tid, of­ta fy­ra–fem ar­bets­da­gar.

Där­för mås­te Sve­ri­ge sna­rast kom­plet­te­ra Eu­sy­ste­met med en na­tio­nell me­ka­nism, för att bli ef­fek­ti­va­re, an­ser FATF. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.