USA straf­far sy­ri­er för at­tack

Hallands Nyheter - - Sve­ri­ge/värl­den -

■■SY­RI­EN. USA in­för fi­nan­si­el­la sank­tio­ner mot 271 sy­ri­er som svar på den kem­va­pen­at­tack som USA be­skyl­ler den sy­ris­ka re­gi­men för att lig­ga bakom.

De svart­lis­ta­de ar­be­tar el­ler har ar­be­tat på det stat­li­ga forsk­ningscen­ter som en­ligt USA lig­ger bakom ut­veck­ling­en av ke­mis­ka strids­me­del. Cent­ret har ti­di­ga­re va­rit fö­re­mål för sank­tio­ner.

– Vi rik­tar en stark sig­nal om att vi in­te ac­cep­te­rar al-as­sads an­vän­dan­de av kem­va­pen, sä­ger fi­nans­mi­nis­ter Ste­ven Mnuchin. (Tt-afp-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.