Blod­bad på lands­väg

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Mel­lan 20 och 30 män­ni­skor dö­da­des, en­ligt oli­ka käl­lor, och ti­o­tals and­ra ska­da­des i en kol­li­sion på den sto­ra lands­vä­gen mel­lan Keny­as två störs­ta stä­der Nai­ro­bi och Mom­ba­sa.

– Det var en myc­ket svår fron­talkrock. 24 per­so­ner är dö­da, sä­ger en an­sva­rig po­lis.

En­ligt keny­ans­ka me­di­er var det en buss och en tank­bil som kroc­ka­de.

Vägen, A109, har mo­tor­vägs­stan­dard på vis­sa sträc­kor. Men på and­ra håll är den sma­la­re och väl­digt olycks­drab­bad. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.