Fak­ta: Spans­ka in­bör­des­kri­get

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Bom­bat­tac­ken mot Gu­er­ni­ca var en del av det spans­ka in­bör­des­kri­get 1936-1939.

■■Kri­get bör­ja­de i ju­li 1936 med en mi­li­tär­re­volt mot den ny­val­da folk­fronts­re­ge­ring­en. Kupp­ma­kar­na, som led­des av ge­ne­ral Fran­co, fick stöd av stör­re de­len av ar­mén, kyr­kan och god­sä­gar­na. Re­ge­ring­en stöd­des av oli­ka väns­ter­rö­rel­ser och re­gi­o­na­lis­ter.

■■Stor­mak­ter­na i Eu­ro­pa slöt ett för­drag om ic­ke­in­bland­ning i kri­get, vil­ket non­cha­le­ra­des av Tyskland och Ita­li­en. Ef­fek­ten blev att hö­ger­si­dan i kri­get fick ett starkt mi­li­tärt stöd, och det­ta skul­le så små­ning­om bli ut­slags­gi­van­de.

■■Re­dan från bör­jan be­fann sig re­ge­rings­si­dan på re­trätt. Många fri­vil­li­ga från and­ra län­der slöt upp på re­ge­rings­si­dan, men det­ta hjälp­te in­te. I mars 1939 vann hö­ger­si­dan en full­stän­dig se­ger.

■■Kri­get be­räk­nas ha kostat en halv mil­jon män­ni­sko­liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.