Det är bätt­re att det blir rätt än snabbt och fel.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Cen­ter­le­da­ren AN­NIE LÖÖF hop­pas att Al­li­an­sen så snart som möj­ligt ska hit­ta en ge­men­sam lin­je i bud­get­frå­gan. Sam­tal på­går. En­ligt Lööf kan en över­ens­kom­mel­se om en ge­men­sam bud­get­lin­je kom­ma de när­mas­te vec­kor­na, men den kan ock­så drö­ja till ok­to­ber el­ler no­vem­ber. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.