Där­för tve­ka­de Tob­be

Lagkaptenen To­bi­as Bengts­son tve­ka­de länge. Men till slut för­läng­de han med HK Var­berg. – Jag kän­ner mig pigg och hop­pas få en bra för­sä­song, sä­ger Bengts­son.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - Pär Lindqvist 010-471 54 39 ∙ par.lindqvist@hn.se

På tis­da­gen blev det klart att bå­de To­bi­as Bengts­son och Jesper Si­verts­son för­läng­er med HK Var­berg. Två vik­ti­ga pjä­ser i sats­ning­en på att nå elit­se­ri­en.

FRAM­FÖR ALLT VAR To­bi­as Bengts­sons namn­teck­ning ett stort steg i rätt rikt­ning för klub­ben.

– Det var jät­te­vik­tigt. Det är vår lag­kap­ten, an­sik­tet ut­åt och vi vet vil­ken högsta­ni­vå han har när han är fullt frisk, sä­ger HK Var­bergs trä­na­re Has­se Karls­son.

To­bi­as Bengts­son be­rät­tar var­för han tog sig en re­jäl fun­de­ra­re in­nan han till slut skrev på för yt­ter­li­ga­re ett år.

– Det är förs­ta året egent­li­gen som jag tänkt; hin­ner man, or­kar man och finns det kraf­ter kvar? Och min sam­bo får dra ett tungt lass hem­ma. Vi ska bli för­äld­rar till som­ma­ren igen och det är myc­ket puss­lan­de för att allt ska fun­ge­ra, sä­ger han.

För­u­tom elit­sats­ning­en job­bar To­bi­as Bengts­son hel­tid som elekt­ri­ker 7-16. Han hin­ner knappt hem och vända in­nan det vän­tar trä­ning fy­ra var­da­gar i vec­kan.

Men i det nya kon­trak­tet finns en öpp­ning som gör att han in­te be­hö­ver när­va­ra vid varen­da trä­ning.

– Vi har en li­ten de­al som jag kan ut­nytt­ja om det in­te fun­ge­rar hem­ma, sä­ger han.

To­bi­as Bengts­son, 31 år, loc­kas ock­så av att skju­ta upp HK Var­berg till högs­ta se­ri­en. De dröm­mar­na och am­bi­tio­ner­na finns.

– Det är li­te det som dri­ver en, man vill va­ra med på den här re­san och vi kan nå än­nu hög­re upp än vad vi gjor­de i år, sä­ger han.

– Se­dan för­läng­de ju Daniel (Lindgren) så då kan jag ju in­te slu­ta, gar­var han.

HK VAR­BERG HAR ock­så vär­vat in en ny spe­la­re på Bengts­sons po­si­tion som hö­ger­nia i form av Gabri­el Ge­ger­felt från An­der­storp. Så To­bi­as Bengts­son kan in­te kän­na sig allt för sä­ker på sin plats.

– Men det är ba­ra po­si­tivt med kon­kur­rens. Då blir man ex­tra spor­rad att trä­na. Och en för­del då du kan få möj­lig­het att vi­la?

– Ja, vis­sa mat­cher för­ra året ha­de jag be­hövt li­te mer vi­la, sä­ger han.

HAS­SE KARLS­SON ÄR ock­så nöjd över att Jesper Si­verts­son fort­sät­ter i Var­berg.

– Han har haft otur med ska­dor. Men när han kom­mit till­ba­ka har han gjort det bra. Jag tror han kan bli än­nu bätt­re, sä­ger Karls­son.

Där­med bör­jar HK Var­bergs lag­byg­ge se hyf­sat kom­plett ut. Ett mi­nus är att Lud­wig Nils­son läm­nar för spel i An­der­storp. HKV be­hö­ver få in en ny hö­gersexa som kom­ple­ment till Jo­nat­han Ty­ge­sen. Dess­utom för­hand­lar man fort­fa­ran­de med lin­je­spe­la­ren Mat­ti­as Roth.

– Vi vill ju bred­da trup­pen jäm­fört med för­ra året. Vi har någ­ra ju­ni­o­rer som trä­nar med oss och kanske att nå­gon er­bjuds ett Alags­kon­trakt. Se­dan vill vi få in en på hö­ger­kan­ten och nå­gon mer mitt­nia, sä­ger Has­se Karls­son.

”Vis­sa mat­cher för­ra året ha­de jag be­hövt li­te mer vi­la”

TO­BI­AS BENGTS­SON

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

TOB­BE É KLAR. ”Man bör­jar ju bli gam­mal nu. Men jag kän­ner mig pigg och hop­pas få en bra för­sä­song”, sä­ger To­bi­as Bengts­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.