”Tufft att mö­ta Dan­mark”

Hallands Nyheter - - Sporten - EMMA LUKINS

Sve­ri­ge lot­ta­des mot bland an­nat Dan­mark i kva­let till fot­bolls-vm i Frank­ri­ke 2019. Som så många gång­er förr. – Topp­see­da­de, och än­då får vi Dan­mark, sä­ger an­fal­la­ren Olivia Schough.

Grann­län­der­na möt­tes se­nast i kva­let till som­ma­rens stun­dan­de Em-slut­spel. Då föll re­dan Em­kla­ra Sve­ri­ge med 0–2 på bor­ta­plan i den av­slu­tan­de kval­mat­chen.

In­för lott­ning­en var Os-två­an Sve­ri­ge see­dat i den högs­ta grup­pen, me­dan Dan­mark fanns i pot­ten un­der.

To­talt har la­gen mötts 54 gång­er. 30 mat­cher har slu­tat med svensk se­ger, tolv styc­ken med dansk. På de fem se­nas­te har Sve­ri­ge två seg­rar, två oav­gjor­da och en för­lust.

– Vi har ju mött varand­ra ett par gång­er nu. Det är all­tid kul att mö­ta dem, men det kom­mer att bi tufft. Vi vet ju ald­rig rik­tigt hur det ska gå, sä­ger Schough.

”Et­ta kan vi verk­li­gen bli i den här grup­pen”

OLIVIA SCHOUGH

ÖVRI­GA LAG I grup­pen är Ukrai­na, Ung­ern, Kro­a­ti­en.

Kro­a­ti­en har Sve­ri­ge ald­rig ti­di­ga­re mött, Ukrai­na stöt­te Sve­ri­ge på se­nast 1998 och Ung­ern se­nast i kva­let till EM 2009. Då vann Sve­ri­ge med to­talt 13–0, över två mat­cher.

– De la­gen vet jag in­te så myc­ket om, vi i det här lands­la­get har ju in­te mött dem. Men det är än­då kul att vi fick li­te nya län­der. Det ha­de va­rit li­te halv­segt att be­hö­va åka till Mol­da­vi­en igen, sä­ger Schough, och syf­tar till­ba­ka till den för­ra Em­kval­re­san.

– La­gen på den nivån har ett par steg kvar in­nan de kan ut­ma­na. Det är ett el­ler två lag i var­je kval­grupp som är gans­ka myc­ket bätt­re än de and­ra.

GRUPPSEGRARNA I DE sju grup­per­na går di­rekt till VM, me­dan de fy­ra bäs­ta två­or­na möts i playoff.

– Et­ta kan vi verk­li­gen bli i den här grup­pen, men det kom­mer att stå mel­lan oss och Dan­mark. Det är in­te alls sä­kert.

Kva­let blir till­trä­dan­de för­bunds­kap­te­nen Pe­ter Ger­hards­sons förs­ta upp­gift. Ger­hards­son tar i höst över ef­ter Pia Sund­ha­ge.

– Det blir spän­nan­de med en ny för­bunds­kap­ten. En rik­tig nystart, sä­ger Schough.

Bild: CARL SANDIN/ARKIV

FLOPP. För­ra VM slu­ta­de re­dan i åt­ton­dels­fi­na­len för Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.