Daniel Jo­hans­son kla­ra­de testet

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

Daniel Jo­hans­son är på väg till­ba­ka. Un­der tis­da­gen gjor­de han come­back i U21-mat­chen mot Ut­sik­ten. – Jag spe­la­de förs­ta 45 och det kän­des bra, sä­ger Daniel Jo­hans­son.

Det var mitt­bac­kens förs­ta match se­dan brist­ning­en i bak­si­dan av lå­ret i cup­mat­chen mot Elfs­borg den fem­te mars.

– Jag har va­rit med och trä­nat för fullt i un­ge­fär en vec­ka. Det var det här kvar för att tes­ta li­te läng­re löp­ning­ar. På trä­ning­ar­na blir det of­ta mind­re plan och man får in­te rik­tigt lö­pa ut, för­kla­rar Daniel Jo­hans­son.

FFF föll med 0-4 på Rud­da­lens konst­gräs.

– Jag såg in­te så myc­ket av and­ra halv­lek ef­tersom jag gick in och du­scha­de, men förs­ta halv­lek var bra. Ut­sik­ten ha­de ett bra lag med många A-trupp­spe­la­re som man kän­de igen och vi ha­de U19-spe­la­re. De ha­de myc­ket bol­l­in­ne­hav, men vi ha­de minst li­ka många chan­ser som de i förs­ta halv­lek.

SPELTIDEN VAR GULD värd för Jo­hans­son.

– Man vill ju kom­ma i sam­ma skick som in­nan, men man tap­par myc­ket kon­di­tion när man in­te är med och spe­lar. Mo­tions­cy­kel är in­te sam­ma sak som match.

Det kan va­ra för ti­digt att spe­la re­dan mot Gais på fre­dag.

– Men jag kom­mer sä­kert fin­nas med i trup­pen om det finns plats.

I sam­ma U21-se­rie tog Var­bergs Bois sin förs­ta hi­sto­ris­ka vinst. La­get be­seg­ra­de Ör­gryte med 2-1 på bor­ta­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.